Zestawienie przewodów habilitacyjnych przeprowadzonych i realizowanych

na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej w latach 1980 – 2009L.p.
Nazwisko i imię
Temat rozprawy habilitacyjnej
Recenzenci
Data nadania stopnia dr hab.
Data zatwierdzenia przez CK
Dyscyplina naukowa
1
Stefania Stachura Warunki i mechanizm powstawania przełomu kamienistego w staliwie konstrukcyjnym. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gorczyca Prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny Prof. dr inż. Tadeusz Wachelko 10.07.1980 27.10.1980
metalurgia
2.
Stefan Morel Badania procesu przenikania powietrza przez gazową warstwę osłonową do strumienia plazmy. Prof. dr hab. inż.. Czesław Królikowski Prof. dr inż. Wojciech Brzozowski Prof. dr hab. inż. Iwo Pollo Prof. dr hab. inż. Emil Ryszka 16.10.1981 ?
metalurgia
3.
Ferdynand Romankiewicz Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze Modyfikacja miedzi i jej niektórych stopów w warunkach procesu metalurgicznego. Prof. dr hab. inż. A. Bydałek Prof. dr hab. inż. J. Braszczyński Prof. dr hab. inż. R. Ciach Prof. dr hab. inż. St. Jura 6.03.1984 17.12.1984
metalurgia
4.
Henryk Dyja Politechnika Częstochowska Symetryczny i asymetryczny proces walcowania dwuwarstwowych wyrobów płaskich. Prof. dr hab. inż. A. Nowakowski Prof. dr hab. inż. Z. Misiołek Prof. dr hab. inż. R. Parkitny 19.06.1990 29.10.1990
metalurgia
5.
Franciszek Szkoda Postać niskotopliwej fazy i jej wpływ na własności brązu ołowiowego. Prof. dr hab. inż. J. Ryś Prof. dr hab. inż. H. Kozłowiecki Prof. dr hab. inż. J. Braszczyński 10.07.1990 17.12.1990
metalurgia
6.
Andrzej Bochenek Inicjacja i podkrytyczny rozwój szczeliny w stalach mikrostopowych w ujęciu metod numerycznych i doświadczalnych. Prof. dr hab. inż. J. Adamczyk Prof. dr hab. inż. R. Parkitny Prof. dr hab. inż. St. Rudnik 18.12.1990 28.06.1991
metalurgia
7.
Fryderyk Knap Naprężenia własne w ciągnionych drutach i w wyrobach z drutu. Prof. dr hab. inż. T. Bednarski Doc. dr hab. inż. .J. Łuksza Prof. dr hab. inż. Z. Steininger Prof. dr inż. B. Golis 14.04.1992 26.10.1992
metalurgia
8.
Zygmunt Nitkiewicz Politechnika Częstochowska Niekonwencjonalna krystalizacja stopów eutektycznych na bazie miedzi. Prof. dr hab. A. Sokołowska Prof. dr hab. inż. J. Głownia Prof. dr hab. inż. J. Braszczyński 19.10.1993 25.04.1994
inżynieria materiałowa
9.
Jerzy Wysłocki Politechnika Częstochowska Mechanizm koercji magnetycznej twardego anizotropowego stopu Fe-Al.-C Prof. dr hab. inż. K. Krop Prof. dr hab. inż. H. Szymczak Prof. dr hab. inż. St. Wojciechowski 21.05.1996 30.09.1996
inżynieria materiałowa
10.
Jan W. Pilarczyk Politechnika Częstochowska Analiza przyczyn zmian własności drutów ciągnionych konwencjonalnie i w ciągadłach ciśnieniowych. Prof. dr hab. inż. T. Bołd Prof. dr hab. inż. J. Łuksza Prof. dr hab. inż. F. Grosman Dr hab. inż. H. Dyja 17.06.1997 27.10.1997
metalurgia
11.
Maria Trzaska Politechnika Warszawska Analiza zjawisk w procesie spiekania rezystancyjnego prętów wolframowych. Prof. dr hab. inż. T. Burakowski Prof. dr hab. inż. K. Kurzydłowski Prof. dr hab. inż. T. Skoczkowski Prof. PCz dr hab. inż. Z. Nitkiewicz 9.12.1997 30.03.1998
inżynieria materiałowa
12.
Jan Jowsa Politechnika Częstochowska Kryteria równowagi w plazmowym reaktorze metalurgicznym PRM. Prof. dr hab. inż. K. Fitzner AGH Prof. dr hab. inż. K. Mamro AGH Prof. dr hab. inż. R. Sosnowski PŚ 9.06.1998 28.09.1998
metalurgia
13.
Andrzej Lis Politechnika Częstochowska Podstawy kształtowania wysokiej odporności na pękanie ultraniskowęglowych stali bainitycznych. Prof. dr hab. inż. A. Barbacki P. .Poznań. Prof. dr hab. inż. A. Maciejny PŚ Prof. dr hab. inż. W. Przetakiewicz WAT 30.06.1998 30.11.1998
inżynieria materiałowa
14.
Leonid N. Lesik Proces walcowania prętów bimetalowych w wykrojach wydłużających. Prof. dr hab. inż. F. Grosman PŚ Prof. dr hab. inż. A. Nowakowski AGH Prof. PCz dr hab. inż. J.W. Plarczyk 27.10.1998 22.02.1999
metalurgia
15.
Lucjan Pająk Uniwersytet Śląski Nanostruktura wybranych porowatych materiałów badana metodą małokątnego rozpraszania promieni rentgenowskich. Prof. dr hab. inż. Z. Bojarski UŚ Prof. dr hab. inż. A. Włochowicz PŁ Prof. PCz dr hab. inż. Z. Nitkiewicz PCz 20.041999 27.09.1999
inżynieria materiałowa
16.
Jerzy Siwka Politechnika Częstochowska Rozpuszczalność azotu w ciekłym żelazie, chromie i ich stopach oraz elementy wytapiania stali wysokoazotowych przy użyciu plazmy. Prof. dr hab. inż. J. Botor IMN Prof. dr hab. inż. K. Fitzner AGH Prof. dr hab. inż. M. Kruciński AGH Prof. dr hab. inż. R. Sosnowski P.Śl. 14.06.1999 25.10.1999
metalurgia
17.
Zbigniew Konopka Politechnika Częstochowska Krystalizacja kompozytu AK9-Pb Prof. dr hab. inż. E. Fraś AGH Prof. dr hab. inż. B. Mochnacki PCz Prof. dr hab. inż. St. Wojciechowski P. Warszaw. 23.11.1999 27.03.2000
metalurgia
18.
Włodzimierz Derda Politechnika Częstochowska Rafinacja ciekłych stopów typu Fe-Cr-Ni-X w warunkach bardzo niskich ciśnień cząstkowych tlenu w fazie gazowej. Prof. dr hab. inż. J. Botor IMN Prof. dr hab. inż. M. Kruciński AGH Prof. dr hab. inż. R. Sosnowski P. Śl. 19.09.2000 18.12.2000
metalurgia
19.
Jan Mróz Politechnika Częstochowska Redukcja tlenków żelaza z ciekłych żużli stałym reduktorem węglowym. Prof. dr hab. Henryk Bala P.Cz. Prof. dr hab. inż. Leszek Król P. Śl. Prof. dr hab. inż. J. Wypartowicz AGH 7.11.2000 26.02.2001
metalurgia
20.
Zbigniew Stradomski Politechnika Częstochowska Mikrostrukturalne aspekty wybuchowego umacniania staliwa Hadfielda. Prof. dr hab. inż. J. Głownia AGH Prof. dr hab. inż. A. Hernas P. Śl. Prof. PCz dr hab. inż. Z. Nitkiewicz 23.01.2001 27.04.2001
inżynieria materiałowa
21.
Roman Nowak Mechanical Properties of Solids and Thin Films Studied Depth-Sensing Indentation Method. Prof. dr hab. inż. A. Korbela AGH Prof. dr hab. inż. J. Pośpiech PAN Kraków Prof. dr hab. inż. A. Wolkenberg PCz 24.04.2001 24.09.2001
inżynieria materiałowa
22.
Bogdan G. Wendler Politechnika Łódzka Wykorzystanie reakcyjnej odrdzeniowej dyfuzji węgla w procesach uszlachetniania powierzchni. Prof. dr hab. inż. A. Sokołowska P. Łódzka Prof. dr hab. inż. M. Hetmańczyk PŚl Prof. PCz dr hab. inż. Z. Nitkiewicz PCz 28.06.2001 26.11.2001
inżynieria materiałowa
23.
Zbigniew Pater Politechnika Lubelska Walcowanie poprzeczno - klinowe odkuwek osiowosymetrycznych. Prof. dr hab. inż. J. Zasadziński AGH Prof. P.Śl. dr hab. inż. A. Piela P. Śl Prof. dr hab. inż. H. Dyja PCz 23.10.2001 25.02.2002
metalurgia
24.
Lech Szecówka Politechnika Częstochowska Wpływ pulsacji na spalanie paliw gazowych i emisję zanieczyszczeń. Prof. dr hab. inż. w. Kordylewski Prof. dr hab. inż. E. Bulewicz Prof. dr hab. inż. St. Słupek 16.10.2001 28.01.2002
metalurgia
25.
Marek S. Soiński Politechnika Częstochowska Sferoidyzacje żeliwa niskoaluminiowo-krzemowego mieszanką cerową. Prof. dr hab. inż. St. Jura P.Śl. Prof. dr hab. inż. J. Suchy AGH Prof. dr inż. Z. Piłkowski 14.05.2002 25.11.2002
metalurgia
26.
Jerzy Michalski IMP Warszawa Tworzenie się warstw powierzchniowych azotku i węglika tytanu w procesach krystalizacji z fazy gazowej w atmosferach chlorkowych. Prof. dr hab. inż. T. Burakowski IMP Prof. dr hab. inż. J. Kusiński AGH Prof. PCz dr hab. inż. Z. Nitkiewicz 12.03.2002 25.11.2002
inżynieria materiałowa
27.
Marta Duś – Sitek Politechnika Częstochowska Mechanizmy powstawania nierównowagowych koncentracji ładunków jako źródeł pola elektrycznego w warstwie wierzchniej metali. Prof. dr hab. inż. T. Burakowski IMP Prof. dr hab. inż. T. Górecki U. Opolski Prof. dr hab. inż. J. Kaczmarek IPPT Prof. dr hab. inż. A. Wolkenberg 29.10.2002 24.03.2003
inżynieria materiałowa
28.
Ewa M. Kasprzycka Instytut Mechaniki Precyzyjnej w W-wie Antykorozyjne warstwy dyfuzyjne wytwarzane z par metali (Cr, Ti) przy obniżonym ciśnieniu. Prof. dr hab. inż. T. Burakowski IMP Prof. dr hab. inż. J. Kusiński AGH Prof. dr hab. H. Bala P.Cz. 21.01.2003 23.06.2003
inżynieria materiałowa
29.
Marian Kieloch Politechnika Częstochowska Energooszczędne i małozgorzelinowe nagrzewanie wsadu stalowego. Prof. dr hab. inż. M. Pietrzyk AGH Prof. dr hab. inż. J. Kozioł P.Śl. Prof. dr hab. inż. H. Dyja PCz 1.07.2003 24.11.2003
metalurgia
30.
Józef Jasiński Politechnika Częstochowska Oddziaływanie złoża fluidalnego na procesy nasycania dyfuzyjnego warstwy wierzchniej stali. Prof. dr hab. inż. T. Burakowski IMP Prof. dr hab. inż. J. Kusiński AGH Prof. dr hab. inż. Z. Nitkiewicz P.Cz. 30.09.2003 26.01.2004
inżynieria materiałowa
31.
Jerzy Wiedermann Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach Azot jako pierwiastek stopowy i jego wpływ na strukturę i własności stali. Prof. dr hab. inż. St. Stachura P.Cz. Prof. dr T. Bołd IMŻ Prof. dr hab. inż. M. Hetmańczyk P.Śl. 28.10.2003 29.03.2004
inżynieria materiałowa
32.
Leszek Małdziński Politechnika Poznańska Termodynamiczne, kinetyczne i technologiczne aspekty wytwarzania warstwy azotowanej na żelazie i stalach w procesach azotowania gazowego. Prof. dr hab. inż. P. Kula P. Łódzka Prof. dr hab. inż. M. Wysiecki P. Szczecińska Prof. PCz dr hab. inż. Z. Stradomski 18.11.2003 26.04.2004
inżynieria materiałowa
33.
Dmytro Svyetlichnyy Akademia Górniczo-Hutnicza Zastosowanie technik teorii sterowania i sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu on-line walcowania wyrobów płaskich. Prof. dr hab. inż. J. Gronostajski Prof. dr hab. inż. W. Mitkowski Prof. PCz dr hab. inż. J.W. Pilarczyk 6.07.2004 20.12.2004
metalurgia
34.
Jerzy Ratajski Politechnika Koszalińska Wybrane aspekty współczesnego azotowania gazowego pod kątem sterowania procesem. Prof. dr hab. inż. P. Kula P. Łódzka Prof. dr hab. inż. T. Burakowski IMP Prof. dr hab. inż. Z. Nitkiewicz 7.12.2004 25.04.2005
inżynieria materiałowa
35.
Zbigniew Muskalski Politechnika Częstochowska Analiza wpływu kierunku ciągnienia drutów na ich wytrzymałość zmęczeniową i trwałość zmęczeniową lin stalowych. Prof. dr hab. inż. J. Hankus Prof. dr hab. inż. J. Łuksza Prof. dr hab. inż. F. Knap 14.12.2004 21.03.2005
metalurgia
36.
Jadwiga Lis Politechnika Częstochowska Mikrosegregacja manganu w stalach niskowęglowych w trakcie obróbki cieplnej Prof. dr Tadeusz Bołd Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kędzierski Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz 8.11.2005 27.03.2006
inżynieria materiałowa
37.
Marek Szkodo Politechnika Gdańska Ocena odporności kawitacyjnej stali obrabianych laserowo Prof. dr hab. Tadeusz Koronowicz Prof. dr hab. inż. Bogusław Major Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Stradomski 6.12.2005 25.09.2006
inżynieria materiałowa
38.
Andrzej Młynarczak Politechnika Poznańska Modyfikowanie budowy i właściwości jedno- i wieloskładnikowych dyfuzyjnych warstw węglików chromu, wanadu i tytanu wytwarzanych na stalach metodą proszkową Prof. dr hab. inż. Andrzej Barbacki Prof. PCz dr hab. inż. Józef Jasiński Prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz Prof. dr hab. inż. Jan Kazior 10.10.2006 -
inżynieria materiałowa
39.
Katarzyna Braszczyńska –Malik Politechnika Częstochowska Studium kształtowania mikrostruktury stopów magnez-aluminium Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz 03.10.2006 27.11.2006
inżynieria materiałowa
40.
Jolanta Baranowska Politechnika Szczecińska Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński Prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz 20.11.2007 -
inżynieria materiałowa
41.
Sebastian Mróz Politechnika Częstochowska Proces walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma Prof. dr hab. inż. Wiesław Weroński Prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz Prof. PRz dr hab. inż. Romana Śliwa Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Muskalski 18.11.2008 -
metalurgia
42.
Józef Iwaszko Politechnika Częstochowska Kształtowanie struktury i składu fazowego przetapianych powłok tlenkowych ZrO2 i Al2O3 Prof. dr hab. inż. Jan Kazior Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński Prof. dr hab. inż. Piotr Kula Prof. PCz dr hab. inż. Józef Jasiński 16.12.2008 -
inżynieria materiałowa
43.
Dariusz Rydz Politechnika Częstochowska Analiza procesu walcowania blach bimetalowych z zastosowaniem rozwiązań dla ciał lepkosprężystych Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Muskalski 16.06.2009 -
metalurgia