Przewody doktorskie przeprowadzone na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska do 2009 rokuLp. Nazwisko i imię Temat pracy doktorskiej Data obrony Promotor
1. Lach Joanna Badania nad sorpcyjnym usuwaniem związków chromu z wody przy użyciu węgla aktywnego 16.06.1999 r. dr hab. Zygmunt Dębowski
2. Szwach Iwona Biodegradacja oksyetylatów metodą osadu czynnego 24.05.2000 r. prof. dr hab. inż. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk
3. Bień Jurand Badania pirolizy osadów ściekowych i fluidalnego spalania pozostałości koksowych 14.06.2000 r. prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak
4. Rosińska Agata Ekstrakcja i dynamika ługowania polichlorowanych bifenyli z osadów ściekowych 14.06.2000 r. prof. dr hab. inż. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk
5. Sekret Robert Segregacja i emisja substancji szkodliwych w procesie fluidalnego spalania mieszanki biomasy i węgla brunatnego 09.05.2001 r. prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak
6. Ociepa Ewa Zanieczyszczenie gleb regionu częstochowskiego metalami ciężkimi oraz możliwość ich rekultywacji 11.04.2001 r. prof. dr hab. Alina Maciejewska
7. Stańczyk - Mazanek Ewa Badanie wpływu nawożenia osadami ściekowymi na stan gleby i roślinność 12.12.2001 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
8. Mirek Paweł Eksperymentalna analiza przepływów dwufazowych ziarna-gaz z wykorzystaniem technik optycznych 30.06.2002 r. dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Pisarek
9. Majchrzak-Kucęba Izabela Badania usuwania i zagospodarowania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych przy użyciu zeolitów 09.01.2002 r. prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak
10. Recko Krzysztof Wytwarzanie z odpadowych mułów węglowych i osadów ściekowych granulatów przeznaczonych do utylizacji, 09.12.2002 r. prof. dr hab. inż. Janusz Kazimierz Girczys
11. Bień Beata Wpływ pola ultradźwiękowego na parametry reologiczne odwadnianych osadów ściekowych 09.12.2002 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
12. Neczaj Ewa Badania nad zastosowaniem procesu ultrafiltracji do zagęszczania osadów ściekowych 11.03.2002 r. prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
13. Sperczyńska Elżbieta Biologiczne przemiany azotu amonowego w procesie oczyszczania ścieków koksowniczych 25.11.2002 r. prof. dr hab. inż. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk
14. Tomska Agnieszka Oczyszczanie ścieków wysokoobciążonym osadem czynnym wspomagane polem magnetycznym 20.01.2003 r. prof. dr hab. inż. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk
15. Bronder Joachim Zastosowanie systemu informacji geograficznej w ocenie klasyfikacji zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi 20.01.2003 r. prof. dr hab. inż. Marian Jacek Łączny
16. Mrowieć Maciej Teoretyczno-eksperymentalna analiza hydraulicznego działania rurowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej 02.06.2003 r. prof. dr hab. inż. Adam Józef Kisiel
17. Błaszczuk Artur Laserometryczne metody badania konwekcyjnej wymiany ciepła i masy w ogrzewnictwie i wentylacji 20.10.2003 r. dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Pisarek
18. Król Anna Immobilizacja metali ciężkich w matrycach wykonanych ze spoiw mieszanych 15.12.2003 r. prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Małolepszy
19. Wiśniowska Ewa Beztlenowa stabilizacja osadów ściekowych i biotony w reaktorze okresowym 02.02.2004 r. prof. dr hab. inż. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk
20. Caban - Pabian Beata Warunki techniczne i fizykochemiczne usuwania zanieczyszczeń organicznych i zawiesin nieorganicznych z zrzutowych wód kopalnianych 02.02.2004 r. prof. dr hab. inż. Janusz Kazimierz Girczys
21. Zakrzewska Ewa Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w osadach ściekowych poddawanych biochemicznej stabilizacji 17.05.2004 r. prof. dr hab. inż. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk
22. Okoniewska Ewa Sorpcyjne usuwanie manganu z wody 28.06.2004 r. dr hab. Zygmunt Dębowski
23. Jasiński Rafał Obszarowy wzorzec dobowej zmienności stężeń zanieczyszczeń powietrza 28.06.2004 r. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka
24. Czakiert Tomasz Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania węgla brunatnego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej w atmosferze wzbogaconej tlenem 25.10.2004 r. dr hab. inż. Zbigniew Bronisław Bis
25. Kępa Urszula Zastosowanie wybranych procesów utleniania do usuwania cyjanków z wody 07.11.2005 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
26. Kupich Iwona Ograniczenie zawartości jonów metali ciężkich i siarczanowych w zrzutowych wodach dołowych kopalń rud Zn-Pb 07.11.2005 r. prof. dr hab. inż. Janusz Kazimierz Girczys
27. Popenda Agnieszka Uwalnianie metali ciężkich z osadów dennych podczas składowania 26.09.2005 r. prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
28. Madeła Magdalena Sorpcja i biodegradacja fenolu na węglach aktywnych 30.01.2006 r. dr hab. Zygmunt Dębowski
29. Bialczak Witold Plazmowe przekształcanie odpadów i możliwości przemysłowego zagospodarowania uzyskiwanych produktów 03.07.2006 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
30. Kisiel Jakub Hydrauliczna analiza współdziałania stacji zlewnej z oczyszczalnią ścieków 03.07.2006 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
31. Rajczyk Rafał Emisja mikrocząstek w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej 04.09.2006 r. prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak
32. Zawieja Iwona Intensyfikacja procesu hydrolizy w stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych 04.09.2006 r. dr hab. inż. Lidia Maria Wolny
33. Kowalczyk Mariusz Zmiana parametrów osadów pokoagulacyjnych pod wpływem pola ultradźwiękowego w procesie ich odwadniania 24.04.2006 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
34. Kamizela Tomasz Zmiany podatności osadów ściekowych na zagęszczanie w wyniku działania pola ultradźwiękowego 24.04.2006 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
35. Zabochnicka -Świątek Magdalena Możliwości stosowania naturalnych dodatków do wspomagania samooczyszczania wód podziemnych z metali ciężkich 29.05.2006 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
36. Woźniak Robert Metodyka likwidacji zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na lotniskach WLOP 19.06.2006 r. prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
37. Malmur Robert Teoretyczno-eksperymentalna analiza hydraulicznego działania zbiorników retencyjno-przerzutowych 19.06.2006 r. prof. dr hab. inż. Adam Józef Kisiel
38. Andrzejczyk Marek Wpływ odpylania w separatorze na emisję zanieczyszczeń NOx SOx w procesie fluidalnego spalania 29.09.2006 r. dr hab. inż. Zbigniew Bronisław Bis
39. Olas Marcin Reaktywność sorbentów wapniowych poddanych mechanicznej aktywacji 10.07.2006 r. dr hab. inż. Zbigniew Bronisław Bis
40. Wolski Paweł Parametry reologiczne w analizie intensyfikacji procesu kondycjonowania osadów ściekowych 10.07.2006 r. dr hab. inż. Lidia Maria Wolny
41. Doniecki Tomasz Wykorzystanie drobnoziarnistych odpadów mineralnych do wykonywania barier izolacyjnych 29.01.2007 r. prof. dr hab. inż. Janusz Kazimierz Girczys
42. Wystalska Katarzyna Plazmowa witryfikacja odpadów stałych po procesie obróbki termicznej 29.01.2007 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
43. Klajny Marcin Sedymentacja pyłu w grawitacyjnym przepływie w rurach pionowych 02.07.2007 r. dr hab. inż. Zbigniew Bronisław Bis
44. Kwarciak Anna Proces oczyszczania odcieków ze składowisk komunalnych w beztlenowym bioreaktorze membranowym wspomagany polem ultradźwiękowym 05.11.2007 r. prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
45. Klajny Tomasz Kosmy Mechanizm i kinetyka spalania biomasy w mieszaninach gazowych wzbogaconych tlenem 28.05.2007 r. prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak
46. Kwiatkowska -Wójcik Wioletta Adsorpcja i desorpcja par związków organicznych na adsorbentach węglowych 28.05.2007 r. dr hab. Zygmunt Dębowski
47. Malińska Katarzyna Wpływ własności fizycznych matrycy na biodegradację odpadów z przetwórstwa owoców podczas kompostowania 17.09.2007 r. prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
48. Nowak Rafał Utlenianie azotu amonowego z odcieków składowiskowych z wykorzystaniem złóż tarczowych 12.03.2007 r. prof. dr hab. inż. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk
49. Siedlecka Ewa Wykorzystanie odpadów z flotacji blendy cynkowej w utylizacji odpadowego elektrolitu akumulatorowego 12.03.2007 r. prof. dr hab. inż. Janusz Kazimierz Girczys
50. Szewczyk Anna Intensyfikacja biowytrącania metali ciężkich w środowisku wodno-gruntowym z wykorzystaniem bakterii redukujących siarczany 17.03.2008 r. prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
51. Woszczyk -Cierzyńska Katarzyna Zmiany ilościowo-jakościowe grzybów patogennych w procesach higienizacji osadów ściekowych 17.03.2008 r. prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
52. Szymanek Przemysław Wpływ aktywacji mechanicznej na właściwości produktu końcowego z półsuchego odsiarczania spalin 05.05.2008 r. prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak
53. Deska Iwona Ustalanie rzeczywistej miąższości lekkich cieczy organicznych na zwierciadle wody podziemnej 05.05.2008 r. prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
54. Zawierucha Iwona Wspomaganie tlenowej biodegradacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym 07.07.2008 r. prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
55. Grubel Klaudiusz Przebieg i uwarunkowania lizy mikroorganizmów osadu czynnego w procesie hydrodynamicznej kawitacji 12.05.2008 r. prof. dr hab. inż. Jan Suschka
56. Soboniak Edyta Wpływ stabilności struktury przemysłowych osadów ściekowych w procesach ich płynięcia na parametry odwadniania 27.05.2009 r. dr hab. inż. Lidia Maria Wolny