L.p.
Imię i nazwisko
Miejsce pracy
Temat rozprawy doktorskiej
Promotor
Recenzenci
Data obrony Data nadania stopnia doktora.
Dyscyplina naukowa
Wyróżnienie
1
Mgr inż.

Fryderyk Knap

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Badanie wpływu niektórych czynników na proces swobodnego ciągnienia rur Prof. mgr inż.

Mikołaj Kowalewski
Prof. dr inż. Jerzy Kołakowski Obrona i zatwierdzenie 3.10.1968 r. Metalurgia  
Prof. dr Tadeusz Pełczyński
Prof. mgr inż. Marian Schneider
2
Mgr inż.

Stefan Morel

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Wpływ temperatury ostygających gazów na rozkład prędkości w piecach szybowych w zależności od jakości i wielkości wsadu
Doc. mgr inż.

Witold Żółkowski
Prof. dr Eugeniusz Mazanek Obrona i zatwierdzenie 3.10.1968 r. Metalurgia  
Prof. mgr inż. Zbigniew Werenicki
3
Mgr inż.

Edward Terlecki

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
Ustalenie technologii szybkiego nagrzewania wlewków stalowych w zależności od ich składu chemicznego
Prof. mgr inż.

Zbigniew Werenicki
Prof. mgr inż. Mikołaj Kowalewski Obrona i zatwierdzenie 3.10.1968 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Tadeusz Malkiewicz
Doc. dr inż. Tadeusz Senkara
4
Mgr

Aurelia Woźnicka

Zakłady Chemiczne „Rudniki”
Nowe metody odżelaziania i odkrzemowywania niskoprocentowych surowców glino-nośnych
Doc. mgr inż.

Stanisław Karbownicki
Prof. dr inż. Stanisław Jaźwiński Obrona i zatwierdzenie 26.10.1968 r. Metalurgia  
Prof. mgr inż. Stefan Balicki
5
Mgr inż.

Barbara Wierzbicka

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Określenie utleniania odlewniczych stopów metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopów miedzi, jako funkcji temperatury i szybkości nagrzewania
Prof. mgr inż.

Stefan Balicki
Prof. dr inż. Wacław Sakwa Obrona i zatwierdzenie 30.01.1969 r. Metalurgia  
Doc. dr Czesław Adamski
Doc. dr inż. Tadeusz Wachelko
6
Mgr inż.

Petar Bogosavljev

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
Zbadanie kinetyki i mechanizmu procesu redukcji stałymi reduktorami rudnych koncentratów przy wytwarzaniu grudek zmetalizowanych
Doc. mgr inż.

Andrzej Ofiok
Prof. dr Emilian Iwanciw Obrona i zatwierdzenie 24.06.1969 r. Metalurgia  
Prof. dr Eugeniusz Mazanek
Doc. mgr inż. Witold Żółkowski
7
Mgr inż.

Zygmunt Biernacki

Politechnika Częstochowska

Instytut Elektroenergetyki
Zmodyfikowana metoda pomiaru prędkości gazu w piecach przemysłowych
Doc. dr inż.

Jan Gottfried
Prof. mgr inż. Edmund Romer Obrona i zatwierdzenie 5.07.1969 r. Metalurgia  
Prof. mgr inż. Zbigniew Wernicki
Doc. dr inż. Adam Negrusz
8
Mgr inż.

Wanda Jgiełło-Puczka

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Badanie dyfuzji siarki w ciekłym żelazie przy zastosowaniu nowej metody
Prof. dr inż.

Stanisław Jaźwiński
Prof. dr Juliusz Foryst Obrona i zatwierdzenie 12.11.1970 Metalurgia  
Doc. dr inż. Wojciech Klimecki
9
Mgr inż.

Henryk Szwej

Huta „Baildon” Katowice
Stopień nasycenia układu Fe-C krzemem w stanie równowagi w funkcji temperatury
Doc. dr inż.

Marian Janas
Prof. mgr inż. Stefan Balicki Obrona i zatwierdzenie 21.04.1971 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. Ryszard Benesch
Doc. dr hab. Kazimierz Mamro
10
Mgr inż.

Bogumił Konodyba

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Badanie zużycia tworzywa grafitowego w wyniku tarcia
Prof. mgr inż.

Mikołaj Kowalewski
Prof. dr hab. Stefan Ziemba Obrona i zatwierdzenie 6.12.1971 r. Metalurgia  
Prof. dr Tadeusz Opolski
Doc. dr hab. Michał Hebda
11
Mgr

Stanisława Witkowska

Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice
Metodyka analiz spektralnych a własności fizykochemiczne metali nieżelaznych
Doc. dr inż.

Wojciech Klimecki
Prof. dr Jerzy Minczewski Obrona i zatwierdzenie 10.05.1972 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. Jerzy Gałązka
Prof. mgr inż. Stefan Balicki
12
Mgr inż.

Tomira Szemberg

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Badanie wpływu naturalnej i wymuszonej cyrkulacji gazów na wyrównanie temperatur w piecach tunelowych i przepychowych
Prof. mgr inż.

Zbigniew Wernicki
Doc. dr inż. Kazimierz Moszoro Obrona i zatwierdzenie 12.04.1972 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Maciej Michałowski
Doc. dr hab. Roman Woźniacki
13
Mgr inż.

Tadeusz Daniel

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Określenie czynników niezbędnych do wyrównania temperatury w piecach do obróbki cieplnej
Prof. mgr inż.

Zbigniew Wernicki
Doc. dr hab. inż. Tadeusz Senkara Obrona i zatwierdzenie 30.06.1972 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Emil Ryszka
14
Mgr inż.

Jerzy Lisowski

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
Studium nad określeniem systemu klasyfikacyjnego kształtów odkuwek matrycowych jako podstawy do badań w zakresie technologii i produkcji odkuwek matrycowych
Prof. mgr inż.

Mikołaj Kowalewski
Doc. dr inż. Monika Gierzyńska Obrona i zatwierdzenie 30.06.1972 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Fryderyk Knap
Prof. dr Piotr Wasiunyk
15
Mgr inż.

Jerzy Wierzcholski

Huta im. B. Bieruta,

Częstochowa
Badania plastometryczne stali austenitycznej H23N18 w wysokich temperaturach dla określenia optymalnych parametrów walcowania rur
Prof. mgr inż.

Mikołaj Kowalewski
Doc. dr inż. Fryderyk Knap Obrona i zatwierdzenie 6.10.1972 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Roman Wusatowski
16
Mgr inż.

Kazimierz Franusiak

Huta im. B. Bieruta, Częstochowa
Wpływ geometrii rur wiertniczych okładzinowych ulepszanych cieplnie na temperaturę przejściową
Doc. dr inż.

Tadeusz Lamber
Prof. dr hab. Stanisław Koncewicz Obrona i zatwierdzenie 6.10.1972 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Leopold Jeziorski
17
Mgr inż.

Zenon Krzekotowski

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
Teoretyczne podstawy klasyfikacji odkuwek swobodnie kutych
Prof. mgr inż.

Mikołaj Kowalewsk
Prof. dr hab. Tadeusz Pełczyński Obrona i zatwierdzenie 30.11.1972 r. Metalurgia  
Prof.. dr hab. piotr Wasiunyk
Doc. dr inż. Monika Gierzyńska
18
Mgr inż.

Ryszard Buchowiecki

Zakłady Energetyczne Okręgu wschodniego, Radom
Mechanizm niszczenia wyłożenia ceramicznego konwertora tlenowego
Prof. dr inż.

Stanisław Jaźwiński
Prof. dr hab. Tadeusz Mazanek Obrona i zatwierdzenie 17.02.1973 Metalurgia  
Prof. dr Franciszek Nadachowski
Doc. dr inż. Wojciech Klimecki
19
Mgr inż.

Elżbieta Piekutowska

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Badania nad przechodzeniem siarki z węgli do koksu dla węgli krajowych o zróżnicowanym stopniu metamorfizmu
Prof. dr inż.

Franciszek Byrtus
Prof. dr hab. Stefan Jasieńko Obrona i zatwierdzenie 18.04.1973 r. Metalurgia  
Prof. mgr inż. Stefan Rosiński
Prof. mgr inż. Zbigniew Wernicki
20
Mgr inż.

Marian Zieliński

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
Badania napięć powierzchniowych żużli w funkcji ich składu chemicznego i temperatury
Prof. dr inż.

Stanisław Jaźwiński
Prof. dr hab. Tadeusz Mazanek Obrona i zatwierdzenie 22.06.1973 r. Metalurgia  
Prof. dr Juliusz Foryst
Doc. dr inż. Roman Stec
21
Mgr inż.

Władysław Jonkisz

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Charakterystyka nawęglania stali w warstwie fluidalnej przy różnych sposobach generacji atmosfery endotermicznej
Doc. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr inż. Kornel Wesołowski Obrona i zatwierdzenie 9.10.1973 r. Metalurgia  
Prof. mgr inż. Stefan Balicki
22
Mgr inż.

Henryk Nowakowski

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Stabilizacja płomienia przemysłowych paliw gazowych
Doc. dr inż.

Kazimierz Moszoro
Doc. dr inż. Tadeusz Senkara Obrona

19.06.1974 r

Uchwała RW

25.06.1974 r.
Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Ryszard Petela
Prof. mgr inż. Zbigniew Wernick
23
Mgr inż.

Witold Ziewiec

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Współzależność pomiędzy skłonnością do kruchego pękania a czystością mikrostopowych stali ferrytyczno-perlitycznych typu 18G2A
Doc. dr inż.

Adam Lubuśka
Prof. mgr inż. Stefan Balicki Obrona

19.06.1974 r.

Uchwała RW

25.06.1974 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Stanisław Butnicki
24
Mgr inż.

Antoni Gzieło

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Aktywność SiO2 w układzie trójskładnikowym CaO-SiO2-Al2O3 przy temperaturze 1873 K i jej wpływ na redukcję krzemu w warunkach równowagi
Doc. dr inż.

Marian Janas
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Mazanek Obrona

19.09.1974 r.

Uchwała RW

24.09.1974 r
Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Ryszard Benesch
Doc. dr inż. Franciszek Szkoda
25
Mgr inż.

Anna Leszczyńska

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Korozja stali OH17N4G8 w roztworach kwasu fosforowego
Doc. dr hab.

Hanna Przewłocka
Prof. dr Antoni Piotrowski Obrona

19.09.1974 r.

Uchwała RW

24.09.1974 r.
Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Marian Starczewski
Doc. dr inż. Stefania Stachura
26
Mgr inż.

Adela Zembok

Zakład Doświadczalny Elektrofiltrów przy Zakładach „ELWO” w Pszczynie
Odpylanie spalin z taśm spiekalniczych rud żelaza za pomocą elektrofiltrów zasilanych impulsowo
Doc. dr hab. inż.

Emil Ryszka
Prof. mgr inż. Zbigniew Wernicki Obrona

19.09.1974 r.

Uchwała RW

24.09.1974 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Konstanty Bielański
Doc. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński
27
Mgr inż.

Irena Krężołek

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Nowa metoda wyznaczania współczynnika przewodnictwa temperaturowego dobrze przewodzących ciał stałych
Prof. mgr inż.

Zbigniew Wernicki
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Senkara Obrona

7.12.1974 r.

Uchwała RW

10.12.1974 r.
Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Emil Ryszka
28
Mgr inż.

Wanda Jeziorska

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wpływ zabiegów cieplnych i przeróbki plastycznej na charakterystykę wydzielania azotków w stalach mikrostopowych Doc. dr inż.

Adam Lubuśka
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Myśliwiec Obrona

25.01.1975

Uchwała RW

18.02.1975 r.
Metalurgia  
Prof. dr inż. Kornel Wesołowski
29
Mgr inż.

Stanisław Garncarek

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Aktywność Al2O3 w ciekłej fazie żużla trójskładnikowego CaO-SiO2-Al2O3 w funkcji zmiany stosunku CaO/SiO2 w granicach 0,6-1,2 przy temperaturze 1873 K Doc. dr inż.

Marian Janas
Prof. dr hab. inż. Ryszard Benesch Obrona

27.05.1975 r.

Uchwała RW

1.07.1975 r.
Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Mazanek
Doc. dr inż. Franciszek Szkoda
30
Mgr inż.

Stanisław Dyszy

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Opracowanie metody badań wytrzymałości złącza bimetali przy złożonym stanie naprężeń ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw: stal-stopy łożyskowe Prof. mgr inż.

Stefan Balicki
Prof.. dr hab. inż. Stefan Ziemba Obrona

4.07.1975 r.

Uchwała RW

16.09.1975 r.
Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Czesław Adamski
Doc. dr inż. Stanisław Iskierka
31
Mgr inż.

Marek Sławomir Soiński

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wpływ składu chemicznego na własności żeliwa niskoaluminiowego Doc. dr inż.

Tadeusz Wachelko
Prof. dr inż. Wacław Sakwa Obrona

24.01.1976

Uchwała RW

17.02.1976 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Zbigniew Tyszko
Doc. dr inż. Zbigniew Piłkowski
32
Mgr inż.

Jadwiga Lis

Politechnika Częstochowska Instytut Technologii Metali
Morfologia struktur a własności mechaniczne stali 14HNMBCu Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny Obrona

10.05.1976 r.

Uchwała RW

11.05.1976 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Jerzy Eysymontt
Doc. dr inż. Franciszek Szkoda
33
Mgr inż.

Jolanta Siedlecka

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Kinetyka i mechanizm utleniania stopów Fe-C-Al Doc. dr hab.

Hanna Przewłocka
Doc. dr hab. Teodor Werber Obrona

26.05.1976

Uchwała RW

25.06.1976 r.
Metalurgia  
Doc. dr hab. Janina Ujma
Doc. dr inż. Tadeusz Wachelko
34
Mgr inż.

Zofia Teper Szczypiorowska

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Badanie struktur koksów z typowych węgli polskich Prof. dr inż.

Franciszek Byrtus
Prof. dr hab. inż. Stefan Jasieńko Obrona

22.06.1976 r.

Uchwała RW

25.06.1976 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Janusz Liberacki
35
Mgr inż.

Zbigniew Stradomski

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Charakterystyka oporu pękania blach ze stali 14MNHBCu Doc. dr inż.

Adam Lubuśka
Prof. dr hab. inż. Stanisław Butnicki Obrona

22.06.1976 r.

Uchwała RW

25.06.1976 r.
Metalurgia  
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski
36
Mgr inż.

Marian Mitko

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Optymalizacja własności żeliwa aluminiowego (około 12% Al) przy pomocy modyfikatora krzemowego i krzemu we wsadzie Doc. dr hab. inż.

Janusz Braszczyński
Prof. dr inż. Wacław Sakwa Obrona

22.01.1977

Uchwała RW

22.02.1977 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Tadeusz Warchala
37
Mgr inż.

Andrzej Uroda

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Rafinacja ciekłych stopów Al-Si na drodze filtracji i jej wpływ na zawartość wodoru oraz własności mechaniczne tych tworzyw w stanie stałym Doc. dr inż.

Zbigniew Piłkowski
Prof. dr inż. Wacław Sakwa Obrona

22.01.1977 r.

Uchwała RW

22.02.1977 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Tadeusz Warchala
38
Mgr inż.

Józef Wróbel

Przesięb. Projektow. i Realizacji Inwest. Przem. Maszyn. „Bipromasz”
Modelowe badanie możliwości wykorzystania spalin z palników impulsowych do unoszenia płytek ceramicznych w piecach tunelowych Prof. mgr inż.

Zbigniew Wernicki
Prof. dr inż. Jan Szargut Obrona

25.02.1977 r.

Uchwała RW

8.03.1977 r.
Metalurgia  
Prof. dr inż. Kazimierz Moszoro
Doc. dr inż. Marek Raczyński
39
Mgr inż.

Marian Kieloch

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Wpływ warunków nagrzewania stali StSX na ilość powstającej zgorzeliny Prof. dr hab. inż.

Emil Ryszka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Senkara Obrona

1.06.1977 r.

Uchwała RW

21.06.1977 r.
Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Maciej Michałowski
Doc. dr inż. Stanisław Iskierka
40
Mgr inż.

Janusz Ujma

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Badania skłonności do pękania stali 36HNM w środowisku H2S Doc. dr inż.

Stefania Stachura
Prof. dr hab. inż. Stanisław Butnicki Obrona

11.06.1977 r.

Uchwała RW

21.06.1977 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Franciszek Szkoda
41
Mgr

Maria Łysakowska

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Konduktometryczna metoda badania zmian własności powierzchniowych akumulatorowych proszków ołowiu Prof. dr inż.

Wojciech Klimecki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gregorowicz Obrona

10.11.1977 r.

Uchwała RW

13.12.1977 r.
Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Marczenko
Prof. dr inż. Władysław Rutkowski
42
Mgr inż.

Jerzy Wojciech Sobczyński

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Badanie wpływu niektórych parametrów na kształtowanie rurek stożkowych w połączonym procesie walcowania i ciągnienia Prof. mgr inż.

Mikołaj Kowalewski
Prof. dr inż. Zygmunt Polek Obrona

10.11.1977 r.

Uchwała RW

13.12.1977 r.
Metalurgia  
Doc. dr inż. Fryderyk Knap
43
Mgr inż.

Jan Jowsa

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Dobór i zastosowanie ogniwa galwanicznego do określania aktywności MnO w ciekłym roztworze CaO-SiO2-Al2O3MnO Doc. dr inż.

Marian Janas
Prof. dr hab. inż. Ryszard Benesch Obrona

1.12.1977 r.

Uchwała RW

13.12.1977 r.
Metalurgia  
Prof. dr inż. Hanna Żak
44
Mgr inż.

Zbigniew Piekutowski

Politechnika Częstochowska

Instytut Energetyki Hutniczej
Badania Strumienia ciepła przepływającego przez obmurze szybu wielkiego pieca Prof. dr hab. inż.

Emil Ryszka
Prof. dr hab. inż. Leszek Król Obrona i zatwierdzenie 28.04.1978 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pawlik
Prof. mgr inż. Zbigniew Wernicki
45
Mgr inż.

Włodzimierz Derda

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Analiza procesu głebokiego odfosforowania stali kriogenicznej przy zastosowaniu sproszkowanych materiałów żużlotwórczych Doc. dr hab. inż.

Marian Janas
Prof. dr inż. Hanna Żak Obrona i zatwierdzenie 14.06.1978 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Eugeniusz Gąsior
46
Mgr inż. Ryszard Budzik

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Stopień metalizacji i niektóre własności spieku zmetalizowanego w zalezności od warunków spiekania Doc. dr inż.

Roman Stec
Prof. dr hab. inż. Ryszard Benesch Obrona i zatwierdzenie 14.06.1978 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Bolesław Mitka
47
Mgr inż.

Andrzej Bochenek

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wskaźniki KC i COd w badaniu oporu pękania stali mikrostopowych Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Butnicki Obrona i zatwierdzenie 19.06.1978 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny
48
Mgr

Alicja Mazanek

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Stan pasywny niklu i stali austenitycznej ))H17N14M2 w wybranych środowiskach korozyjnych Doc. dr hab.

Janina Ujma
Prof. dr Juliusz Foryst Obrona i zatwierdzenie 29.09.1978 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. Hanna Przewłocka
49
Mgr inż.

Lech Szecówka

Politechnika Częstochowska

Instytut Energetyki Hutniczej
Określenie podstaw programowego grzania stali w piecach przeciwprądowych Prof. mgr inż.

Zbigniew Wernicki
Prof. dr hab. inż. Roman Woźniacki Obrona i zatwierdzenie 29.09.1978 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Kazimierz Moszoro
Doc. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
50
Mgr inż.

Bogusław Kukuryk

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wpływ kształtu narzędzia oraz posuwu i gniotu na pracę wydłużenia Doc. dr inż.

Zenon Krzekotowski
Doc. dr inż. Fryderyk Knap Obrona i zatwierdzenie 4.11.1978 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Stanisław Koncewicz
51
Mgr inż.

Jan Pilarczyk

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wpływ warunków ciągnienia na własności mechaniczne, technologiczne oraz stan warstwy wierzchniej drutu ze stali  65 Doc. dr inż.

Fryderyk Knap
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Steininger Obrona i zatwierdzenie 19.12.1978 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Ryszard Parkitny
52
Mgr

Henryk Bala

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Inhibitowanie korozji stali węglowych w roztworach kwasu siarkowego Doc. dr hab.

Hanna Przewłocka
Prof. dr hab. inż. Józef Kubicki Obrona i zatwierdzenie 6.07.1979 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. Juliusz Foryst
53
Mgr inż.

Adam Banaszkiewicz

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Proces trawienia stali niskowęglowej w kwasie siarkowym Doc. dr hab.

Janina Ujma
Prof. dr hab. inż. Iwo Polko Obrona i zatwierdzenie 15.10.1979 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Stefania Stachura
54
Mgr inż.

Jerzy Siwka

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Azotowanie ciekłych stali kwasoodpornych 0H17N4G8 i 1H17N4G9 Prof. dr inż.

Hanna Żak
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro Obrona i zatwierdzenie 15.10.1979 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Marian Janas
55
Mgr inż.

Andrzej Szczypiorowski

Politechnika Częstochowska

Instytut Energetyki Hutniczej
Spektroskopowo-kinematograficzne badania zjawisk kolektywnych w łuku zewnętrznym plazmy argonowej Prof. dr hab. inż.

Emil Ryszka
Prof. dr hab. inż. Albin Czernichowski Obrona i zatwierdzenie 30.10.1979 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski
Doc. dr inż. Stefan Morel
56
Mgr inż.

Józef Jasiński

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wysokotemperaturowe węgloazotowanie stali węglowej w ośrodku sfluidyzowanym Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Szpunar Obrona i zatwierdzenie 30.10.1979 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Janusz Braszczyński
57
Mgr

Władysław Pierański

WSP Opole
Kruchość na gorąco stali miedziowej w wyniku wygrzewania utleniającego Doc. dr inż.

Stanisław Iskierka
Prof. dr hab. inż. Łucja Cieślak Obrona i zatwierdzenie 15.01.1980 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Franciszek Szkoda
58
Mgr inż.

Zbigniew Konopka

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Grafityzacja i własności żeliwa ciągliwego perlitycznego poddanego wibracji w czasie krystalizacji Prof. dr hab. inż.

Janusz Braszczyński
Prof. dr inż. Józef Gawroński Obrona i zatwierdzenie 26.06.1980 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Tadeusz Warchala
59
Mgr inż.

Andrzej Lis

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wpływ struktury na ciągliwość niskowęglowych stali manganowych po obróbce cieplno-mechanicznej Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny Obrona i zatwierdzenie 30.10.1980 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Franciszek Szkoda
60
Mgr inż.

Jan Mróz

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
Redukcja Rudy hematytowej reduktorami węglowymi odgazowanymi w zakresie temperatur 873-1273 K Doc. dr inż.

Roman Stec
Prof. dr hab. inż. Ryszard Benesch Obrona i zatwierdzenie 30.10.1980 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Bolesław Mitka
61
Mgr inż.

Henryk Gaj

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Gospodarki Energetycznej Oddział w Warszawie
Wpływ drgań akustycznych na cieplne efekty spalania paliwa gazowego prof. dr inż.

Kazimierz Moszoro
Prof. dr hab. inż. Ryszard Petela Obrona i zatwierdzenie 19.12.1980 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Zembrzuski
62
Mgr inż.

Stefan Ludwikowski

Politechnika Częstochowska

Instytut Metalurgii
termodynamiczna analiza ciekłego układu Fe-C-Cr przy temperaturach 1773, 1823 i 1873 K Prof. dr hab. inż.

Marian Janas
Prof. dr hab. Kazimierz Mamro Obrona i zatwierdzenie 3.03.1981 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Hanna Żak
63
Mgr inż.

Czesław Cichoń

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Parametry modelowego procesu przepychowego walcowania wzdłużnego tulei Doc. dr inż.

Fryderyk Knap
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Polek Obrona i zatwierdzenie 26.06.1981 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Ryszard Parkitny
64
Mgr inż.

Zenon Świeży

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Wpływ szybkości chłodzenia z temperatury austenityzacji na strukturę i własności stali o podwyższonej wytrzymałości Doc. dr hab. inż.

Stefania Stachura
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Ryś Obrona i zatwierdzenie 13.10.1981 Metalurgia  
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski
65
Mgr inż.

Zygmunt Nitkiewicz

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Struktura i własności stopu Cu-Cu3Zr o ukierunkowanej eutektyce Doc. dr inż.

Franciszek Szkoda
Prof. dr hab. inż. Stanisław Jura Obrona i zatwierdzenie 2.03.1982 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski
66
Mgr inż.

Kazimierz Gębka

Politechnika Częstochowska

Instytut Energetyki Hutniczej
Badanie odsiarczania stali w piecu plazmowym Prof. dr hab. inż.

Marian Janas
Prof. dr hab. inż. Marian Kruciński Obrona i zatwierdzenie 2.03.1982 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Emil Ryszka
Prof. dr inż. Stanisław Tochowicz
67
Mgr inż.

Adam Nowak

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Niskostopowe staliwo z mikrododatkami wanadu i niobu do pracy w obniżonych temperaturach Prof. dr inż.

Tadeusz Wachelko
Prof. dr hab. inż. Stanisław Jura Obrona i zatwierdzenie 17.09.1982 Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Stefania Stachura
68
Mgr inż.

Anna Piekarska

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Struktura i własności nowych stopów łożyskowych na bazie ołowiu, kadmu i cynku Doc. dr inż.

Franciszek Szkoda
Prof. mgr inż. Stefan Balicki Obrona i zatwierdzenie 17.09.1982 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Barbara Wierzbicka
69
Mgr inż.

Jerzy Dylong

Politechnika Częstochowska

Instytut Technologii Metali
Fizykochemiczne oddziaływanie filtracji ciśnieniowej na własności stopów aluminium z krzemem Doc. dr inż.

Zbigniew Piłkowski
Prof. zw. dr inż. Wacław Sakwa Obrona i zatwierdzenie 26.10 1982 r. Metalurgia  
Doc. dr inż. Barbara Wierzbicka
70
Mgr inż.

Władysław Bukiej
Analiza możliwości stosowania powłok natryskiwanych plazmowo przy przetapianiu zelgrudy niklowej w tyglu zasadowym Doc. dr hab. inż.

Stefan Morel
Prof. dr hab. inż. Emil Ryszka Obrona i zatwierdzenie 20.03.1984 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Stanisław Pawłowski
71
Mgr inż.

Lech Regulski

Politechnika Częstochowska

Instytut-Katedra Energetyki Hutniczej
Wpływ drgań akustycznych na strukturę i stabilizację płomienia gazu koksowniczego Prof. dr inż.

Kazimierz Moszoro
Prof. dr hab. inż. Ryszard Petela Obrona i zatwierdzenie 15.05.1984 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Piotr Wolański
72
Mgr inż.

Marek Kubara

Politechnika Częstochowska

Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
Wysokotemperaturowe nawęglanie żelaza Armco w elektrocieplnym złożu fluidalnym Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Karol Przybyłowicz Obrona i zatwierdzenie 17.09.1985 r. Metalurgia  
Doc. dr hab. inż. Stefania Stachura
73
Mgr inż.

Jerzy Trzeszczyński

Instytut Gospodarki Materiałowej Oddział Śląski w Katowicach
Inicjacja i rozwój pęknięć zmęcze4niowych w niskowęglowych staliwach konstrukcyjnych Doc. dr hab. inż.

Stefania Stachura
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kocańda Obrona i zatwierdzenie 24.09.1985 r. Metalurgia  
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski
74
Mgr inż.

Stanisław Kruszyński

Politechnika Częstochowska

Katedra Energetyki Hutniczej
Wpływ wstępnej pirolizy metanu na promieniowanie płomienia gazu ziemnego Prof. dr inż.

Kazimierz Moszoro
Prof. dr hab. inż. Maciej Michałowski Obrona i zatwierdzenie 15.04.1986 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Roman Woźniacki
75
Mgr inż.

Szczepan Tomczyński

Politechnika Częstochowska

Katedra Odlewnictwa
Krystalizacja i własności stopu dyspersyjnego Cu-Pb-Ti-C grafit Prof. dr hab. inż.

Janusz Braszczyński
Prof. dr hab. inż. Edward Fraś Obrona i zatwierdzenie 3.07.1987 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Józef Gawroński
Doc. dr inż. Barbara Wierzbicka
76
Mgr inż.

Włodzimierz Ociepa

Huta im. B. Bieruta
Wpływ sposobu odtleniania na czystość metalurgiczną i własności stali przeznaczonej na blachy kadłubowe statków Prof. zw. dr hab. inż. Marian Janas Prof. dr inż. Leopold Jeziorski Obrona i zatwierdzenie 29.09.1987 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro
Prof. dr inż. Stanisław Tochowicz
77
Mgr inż.

Stanisław Szumera

Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn
Otrzymywanie kompozytów Al-Al2O3 metodą utleniania wewnętrznego Prof. dr hab. inż.

Janusz Braszczyński
Doc. dr inż. Barbara Wierzbicka Obrona i zatwierdzenie 31.05.1988 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Józef Gawroński
78
Mgr inż.

Krzysztof Sławuta

Politechnika Częstochowska

Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do ilościowej analizy liniowej reakcji materiałów Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny Obrona i zatwierdzenie 6.12.1988 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny
79
Mgr inż.

Henryk Radomiak

Politechnika Częstochowska

Katedra Energetyki Hutniczej
Spalanie pyłu węglowego w strudze powietrza zaburzonej drganiami akustycznymi Prof. dr inż.

Kazimierz Moszoro
Prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski Obrona i zatwierdzenie 13.12.1988 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Zembrzuski
80
Mgr inż.

Andrzej Fudal

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Dokładność wpływu wyników analizy spektralnej w zależności od składu chemicznego i struktury brązów aluminiowych Prof. dr

Jerzy Jurczyk
Prof. dr hab. Franciszek Buhl Obrona i zatwierdzenie 24.05.1990 r. Metalurgia  
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gregorowicz
Doc. dr inż. Franciszek Szkoda
81
Mgr inż.

Tadeusz Czarnecki

Politechnika Częstochowska

Katedra Metalurgii
Przebieg mięknięcia i topienia bogatych spieków rud hematytowych przy zmianach stopnia ich redukcji Prof. dr inż.

Władysław Sabela
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Benesch Obrona i zatwierdzenie 22.11.1994 r. Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Ryszard Budzik, prof. PCz
82
Mgr inż.

Jerzy Gęga

Politechnika Częstochowska

KCh
Transport jonów metali przejściowych w hydrometalurgicznym procesie ciekłych membran zawierających związki fosforoorganiczne Dr hab. inż.

Władysław Walkowiak, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Jan Szymanowsk Obrona i zatwierdzenie 27.06.1995 r. Metalurgia
tak
Prof. dr hab. Antoni Riesenkampt
Dr hab. Henryk Bala, prof. P. Cz.
83
Mgr

Grażyna Pawłowska

Politechnika Częstochowska

KCh
Elektrochemiczne zachowanie międzymetalicznych faz wystepujących w magnesach typu Nd-Fe-B Dr hab. Henryk Bala, prof. P. Cz. Prof. dr hab. inż. Józef Kubicki Obrona i zatwierdzenie 23.01.1996 r. Inżynieria Materiałowa
tak
Dr hab. Janina Ujma, prof. P. Cz.
84
Mgr inż.

Iwona Przerada

Politechnika Częstochowska

IIM
Fraktalny opis powierzchni przełomu, związki ze strukturą i odpornością na pękanie dr hab. inż.

Andrzej Bochenek, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof. Kurzydłowski Obrona i zatwierdzenie 5.11.1996 r. Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski
85
Mgr inż.

Paweł Korczak

Politechnika Częstochowska

Katedra Przeróbki Plastycznej Metali
Modelowanie mikrostruktury podczas walcowania blach grubych w stalach węglowych z mikrododatkiem Nb dr hab. inż.

Henryk Dyja, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman Obrona i zatwierdzenie 28.01.1997 r. Metalurgia
tak
Dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz prof. PCz.
86
Mgr

Marcin Malik

Politechnika Częstochowska

KCh
Własności ochronne naturalnych i modyfikowanych warstw pasywnych na aluminium i kompozytach aluminiowych Al-SiC Dr hab.

Henryk Bala, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. Hanna Przewłocka Obrona i zatwierdzenie 25.02.1997 r. Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. Jacek Banaś
87
Mgr inż.

Anna Konstanciak

Politechnika Częstochowska

Katedra Metalurgii
Ocena przydatności koksu dla procesu wielkopiecowego metodą częściowego spalania w modelu komory przeddyszowej dr hab. inż.

Ryszard Budzik, prof. P. Cz.
Prof. dr inż. Władysław Sabela Obrona i zatwierdzenie 25.02.1997 r. Metalurgia
tak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
88
Mgr inż.

Tomasz Lipiński

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
Obróbka przepływowa stopów Al-Si mieszankami egzotermicznymi dr hab. inż.

Stanisław Borkowski, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Jura Obrona i zatwierdzenie 27.05.1997 r. Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Janusz Braszczyński
89
Mgr inż.

Sławomir Morel

Politechnika Częstochowska

Katedra Pieców Przemysłowych
Badania wybranych parametrów powłok wytwarzanych plazmowo na wymianę ciepła dr hab. inż.

Eugeniusz Mielczarek, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek Obrona i zatwierdzenie 24.06.1997 r. Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Jerzy Sado, prof. P.W.
90
Mgr inż.

Zbigniew Jura

Politechnika Śląska
Metoda określenia spektralnego ciepła krystalizacji na podstawie próby ATD dr hab. inż.

Andrzej Wawrzynek, prof. P. Śl.
Prof. dr hab. inż. Józef Suchy Obrona i zatwierdzenie 30.09.1997 r. Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Janusz Braszczyński
91
Mgr inż.

Jarosław Markowski

Politechnika Częstochowska

Katedra Przeróbki Plastycznej Metali
Sterowanie kształtem pasma w asymetrycznym procesie walcowania dr hab. inż.

Henryk Dyja, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Wiesław Weroński Obrona i zatwierdzenie 22.09.1998 r. Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Jan Kusiak, prof. P. Cz.
92
Mgr inż.

Tadeusz Frączek

Politechnika Częstochowska

IIM
Nawęglanie stali w pulsacyjnym złożu fluidalnym Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski Obrona i zatwierdzenie 22.09.1998 r. Inżynieria Materiałowa
tak
Dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, prof. P. Cz.
93
Mgr inż.

Barbara Kucharska

Politechnika Częstochowska

IIM
Rola stanu powierzchni i struktury mosiądzów jednofazowych w odporności korozyjnej Dr hab. inż.

Zygmunt Nitkiewicz, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Józef Kubicki Obrona i zatwierdzenie 6.10.1998 r. Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Stefania Stachura
94
Mgr inż.

Katarzyna Braszczyńska

Politechnika Częstochowska

IIM
Charakterystyka kompozytu na osnowie stopu magnezu umocnionego cząstkami węglika krzemu (MgA15-SiC) Dr hab. inż.

Andrzej Bochenek, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Józef Suchy Obrona i zatwierdzenie 13.10.1998 r. Inżynieria Materiałowa
tak
Dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, prof. P. Cz.
95
Mgr inż.

Robert Kruzel

Politechnika Częstochowska

KEiRM
Parametry kształtowania rur stożkowych metoda obwiedniowego walcowania Dr hab. inż. Fryderyk Knap, prof. P. Cz. Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński Obrona i zatwierdzenie 17.11.1998 r. Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Henryk Dyja, prof. P. Cz
96
Mgr inż.

Józef Iwaszko

Politechnika Częstochowska

IIM
Mikrostrukturalna analiza procesu szybkiej krystalizacji warstw węglikowych Dr hab. inż.

Zygmunt Nitkiewicz, prof. P. Cz.
Dr hab. inż. Andrzej Bochenek, prof. P. Cz. Obrona i zatwierdzenie

25.05.1999 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Edward Guzik
97
Mgr inż.

Zbigniew Skuza

Politechnika Częstochowska

Katedra Metalurgii
Określenie warunków tworzenia się pęcherzy przy krystalizacji stopu Fe-N-O-S i stali wysokoazotowych Prof. dr hab. inż.

Anatolij G. Svjażin
dr hab. inż. Jan Jowsa, prof. P. Cz. Obrona

13.07.1999 r.

Uchwała RW

13.07.1999 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Marian Kruciński
98
Mgr

Cezary Kozłowski

Politechnika Częstochowska

Katedra Chemii
Selektywne wydzielanie jonów metali w hydrometalurgicznych procesach ciekłych i polimerowych membran inkluzyjnych Dr hab. inż.

Władysław Walkowiak, prof. P.Wrocł.
Dr hab. inż. Wiesław Apostoluk, prof. P.Wr.. Obrona

10.07.2000 r.

Uchwała RW

11.07.2000 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Jan Jowsa, prof. P. Cz
99
Mgr inż.

Cezary Kolmasiak

Politechnika Częstochowska

KZPiL
Badania modelowe zachowania się węgla kamiennego w procesach wytapiania redukcyjnego Dr hab. inż.

Ryszard Budzik, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Leszek Król Obrona

10.07.2000 r

Uchwała RW

11.07.2000 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Jerzy Siwka, prof. P. Cz.
100
Mgr inż.

Dariusz Urbaniak

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Prognozowanie składu ziarnowego produktu rozdrabniania strumieniowego monodyspersyjnego materiału Dr hab. inż.

Eugeniusz Mielczarek, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek Obrona

10.07.2000 r

Uchwała RW

11.07.2000 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Ludwik Pastucha
Prof. dr hab. inż. Olbracht Zbraniborski
101
Mgr inż.

Tomasz Wyleciał

Politechnika Częstochowska

KPPiOŚ
Wpływ energii kinetycznej próbek modelowych materiałów kruchych rozdrabnianych udarowo na rozkład uziarnienia produktu Dr hab. inż.

Eugeniusz Mielczarek, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Lech Obrona

14.11.2000 r.

Uchwała RW

14.11.2000 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
102
Mgr

Beata Rożdzyńska-Kiełbik

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wpływ częściowego podstawienia niklu cynkiem na absorpcję wodoru oraz odporność korozyjną stopów na bazie LaNi5 Prof. dr hab.

Henryk Bala
Prof. dr hab. inż. Ellina Łunarska-Borowiecka Obrona

9.01.2001 r.

Uchwała RW

23.01.2001 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Dr hab. Janina Ujma, prof. WSP
103
Mgr inż.

Andrzej Zyska

Politechnika Częstochowska

KOdl
Analiza cieplnych i fizykocieplnych procesów zachodzących podczas wytwarzania odlewów kompozytowych stopu Al-cząstki SiC Prof. dr hab. inż.

Janusz Braszczyński
Prof. dr hab. inż. Józef Gawroński Obrona

29.01.2001 r.

Uchwała RW

20.02.2001 r.
Metalurgia
tak
Dr hab. inż. Zbigniew Konopka
104
Mgr

Małgorzata Ulewicz

Politechnika Częstochowska

KCh
Flotacja jonów z roztworów wodnych w hydrometalurgicznym procesie wydzielania i rozdzielania kadmu i cynku Dr hab. inż.

Władysław Walkowiak, prof. P. Wrocł.
Prof. dr hab. Henryk Bala Obrona

29.01.2001 r.

Uchwała RW

20.02.2001 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Władysława Mulak prof. PWr.
105
Mgr inż.

Zbigniew Smolarczyk

Duostal Sp. z o.o. Bytom
Wpływ strumieniowego oczyszczania walcówki stalowej na parametry procesu ciągnienia, własności mechaniczne oraz stan warstwy wierzchniej drutu Prof. dr inż.

Bogdan Golis
Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman Obrona 20.02.2001 r.

Uchwała RW

20.02.2001 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Jan Pilarczyk, prof. P. Cz.
106
Mgr inż.

Adam Tokarz

Politechnika Częstochowska

IIM
Supersieci miedź-nikiel; wytwarzanie, budowa, własności Prof. dr hab. inż.

Andrzej Wolkenberg
Prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski Obrona 20.03.2001 r.

20.03.2001 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Stefania Stachura
107
Mgr

Krystyna Giza

Politechnika Częstochowska

KCh
Absorpcja wodoru i odporność korozyjna stopów typu ZrNi6-xCox (x=0-5) Prof. dr hab.

Henryk Bala
Prof. dr hab. Hanna Przewłocka Obrona

23.04.2001 r.

Uchwała RW

24.04.2001 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Józef Głuszek
108
Mgr

Andrzej Szymonik

15 Sieradzka Brygada Radioliniowo-Kablowa
Modelowanie systemów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym i organizacją wojskową Dr hab. inż.

Wiesław Waszkielewicz, prof. P. Cz.
Gen. bryg. dr hab. Stefan Włudyka Obrona 8.05.2001 r.

Uchwała RW

8.05.2001 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Ryszard Budzik, prof. P.Cz
109
Mgr

Bernadeta Gajda

Politechnika Częstochowska

KCh
Rozdział jonów Co(II) i Ni(II) kwasami fosfoorganicznymi w układach ekstrakcyjnych i membranowych Dr hab. inż.

Wiesław Apostoluk, prof. P. Wrocł.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wolff Obrona

12.06.2001 r.

Uchwała RW

12.06.2001 r.
Metalurgia
tak
Dr hab. inż. Jan Mróz
110
Mgr

Mariusz T. Gałkowski

Politechnika Częstochowska

KCh
Ochrona stali stopowych w silnie kwaśnych środowiskach za pomocą kompozytowych powłok na bazie polianiliny Prof. dr hab.

Paweł J. Kulesza
Prof. dr hab. inż. Janusz Flis Obrona

12.06.2001 r.

Uchwała RW

12.06.2001 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. Henryk Bala
111
Mgr inż.

Marcin Knapiński

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Wpływ parametrów technologicznych na zmiany różnościenności rur w procesie ciągnienia swobodnego Dr hab. inż.

Jan Kusiak, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński Obrona

12.06.2001 r.

Uchwała RW

12.06.2001 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Fryderyk Knap
112
Mgr inż.

Marek Gawron

Politechnika Częstochowska

KEiRM
Powstawanie narostów w czasie eksploatacji wielkich pieców – ich identyfikacja i kontrola tworzenia Prof. dr hab. inż.

Andrzej Łędzki
Prof. dr hab. inż. Remigiuisz Sosnowski Obrona

26.06.2001 r.

Uchwała RW

26.06.2001 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Jerzy Siwka, prof. PCz
113
Mgr

Edyta Owczarek

Politechnika Częstochowska

KCh
Wnikanie, transport i pochłanianie wodoru w stali ferrytyczno-austenitycznej Dr hab.

Tadeusz Zakroczymski
Prof. dr inż. Andrzej Szummer Obrona

3.07.2001 r.

Uchwała RW

18.09.2001 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. Henryk Bala
114
Mgr inż.

Anna Kawałek

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Asymetryczny proces walcowania ciągłego blach cienkich na gorąco Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Prof. dr hab. inż. Wiesław Weroński. Obrona

18.09.2001 r.

Uchwała RW

18.09.2001 r.
Metalurgia
tak
Dr hab. inż. Jan Pilarczyk, prof. P. Cz
115
Mgr inż.

Dariusz Rydz

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Optymalne warunki asymetrycznego walcowania blach bimetalowych Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Misiołek Obrona

18.09.2001 r.

Uchwała RW

18.09.2001 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr inż. Bogdan Golis
116
Mgr inż.

Tomasz Dyl

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Komleksowa analiza procesu dziurowania – rozszerzania tulei w walcarce skośnej z prowadnicami Diesohera Dr hab. inż.

Jan Kazanecki, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Fryderyk Knap Obrona

23.10.2001 r.

Uchwała RW

23.10.2001 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Wiktor Kubiński
117
Mgr inż.

Ewa Szałkowska

Politechnika Częstochowska

KCh
Polepszenie odporności korozyjnej stali nierdzewnej 1H13 za pomocą tlenkowych powłok otrzymywanych metodą zol-żel Prof. dr hab. inż.

Józef Głuszek
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń Obrona

13.11.2001 r.

Uchwała RW

13.11.2001 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, prof. PCz
118
Mgr inż.

Cezary Kolan

Politechnika Częstochowska

IIM
Utwardzane dyspersyjnie stale ULCB-Mn o właściwościach materiału kompozytowego Dr hab. inż.

Andrzej Lis, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Obrona

11.03 2002 r.

Uchwała RW

12.03.2002 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr Tadeusz Bołd
119
Mgr inż.

Agata Dudek

Politechnika Częstochowska

IIM
Badanie strukturalno – zmęczeniowe stali 40H z warstwą wierzchnią stopowaną węglikiem chromu Dr hab. inż.

Zygmunt Nitkiewicz, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bochenek Obrona

11.03 2002 r.

Uchwała RW

12.03.2002 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Doc. dr hab. inż. Bogusław Major
120
Mgr inż.

Iwona Pokorska-Służalec

Politechnika Częstochowska

Wydział Budownictwa
Analiza wrażliwości procesu obróbki plastycznej sztywnoplastycznego materiału porowatego Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber Obrona

12.03.2002 r.

Uchwała RW

12.03.2002 r.
Metalurgia
nie
Dr hab. inż. Zbigniew Malinowski, prof. AGH
121
Mgr inż.

Sebastian Mróz

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu walcowania bimetalowych prętów Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Dr hab. inż. Leonid N. Lesik, prof. PCz Obrona

26.03.2002 r.

Uchwała RW

26.03.2002 r.
Metalurgia
tak
Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
122
Mgr

Agnieszka Łukiewska

Politechnika Częstochowska

IF
Mikrostruktura i własności magnetyczne amorficznych i częściowo skrystalizowanych stopów żelaza Dr hab.

Józef Zbroszczyk, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. Henryk K. Lachowicz Obrona

28.05 2002 r.

Uchwała RW

11.06.2002 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki
123
Mgr inż.

Przemysław Chmielowiec

Politechnika Częstochowska

IIM
Analiza procesu pękania stali L415MB wytworzonej z zastosowaniem technologii regulowanego walcowania Prof. dr hab. inż.

Andrzej Bochenek
Prof. dr hab. inż. Adam Hernas Obrona

9.07 2002 r.

Uchwała RW

16.07.2002 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Stefania Stachura
124
Mgr inż.

Zbigniew Wencel

Politechnika Częstochowska

IIM
Wydzielanie i wzrost fazy węglikowej w warstwie wierzchniej stali NC11LV podczas obróbki cieplnej w złożu fluidalnym Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski Obrona

9.07.2002 r.

Uchwała RW

16.07.2002 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
125
Mgr inż.

Ewa Staniewska

Politechnika Częstochowska

KZPiL
Koncepcja wyboru logistycznej strategii zaopatrzenia w hutnictwie (na przykładzie stalowni) Dr hab. inż.

Wiesław Waszkielewicz, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro Obrona

16.07.2002 r.

Uchwała RW

16.07.2002 r.
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Włodzimierz Derda
126
Mgr inż.

Paweł Pawlas

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Analiza walcowania prętów o zawężonych tolerancjach wymiarowych Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ludyga. Obrona

3.12.2002 r.

Uchwała RW

3.12.2002 r.
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Leonid N. Lesik
127
Mgr inż.

Sylwia Wiewiórowska

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Wpływ parametrów procesu przeróbki plastycznej na własności stopu BAg7 Dr hab. inż.

Jan Pilarczyk, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Misiołek Obrona

7.01.2003 r.

Uchwała RW

7.01.2003 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr inż. Bogdan Golis
128
Mgr inż.

Grzegorz Banaszek Politechnika Częstochowska IMiAPPP
Wpływ kształtu narzędzi i głównych parametrów kucia na jakość wewnętrzną odkuwek Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski Obrona

25.02.2003 r.

Uchwała RW

25.02.2003 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Fryderyk Knap
129
Mgr

Anna Przybył

Politechnika Częstochowska

IF
Wpływ dodatku wolframu na mikrostrukturę, właściwości magnetyczne i procesy przemagnesowania nanokompozytowych magnesów Nd-Fe-B Prof. PCz dr hab. inż.

Jerzy J. Wysłocki
Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Obrona

3.04.2003 r.

Uchwała RW

29.04.2003 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. PCz dr hab. Józef Zbroszczyk
130
Mgr inż.

Paweł Wieczorek

Politechnika Częstochowska IIM
Umocnienie wydzieleniowe w ultraniskowęglowych stalach bainitycznych z dodatkiem miedzi Dr hab. inż.

Andrzej Lis, prof. P. Cz.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kędzierski Obrona

15.04.2003 r.

Uchwała RW

29.04.2003 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski
131
Mgr inż.

Grzegorz Golański

Politechnika Częstochowska

IIM
Rola fosforu w degradacji struktury stali X10CrMoVNb91 (P-91) po długotrwałym starzeniu w temperaturach 550, 600 i650 oC Prof. dr hab. inż.

Stefania Stachura
Prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk Obrona

15.04.2003 r.

Uchwała RW

29.04.2003 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. PCz. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski
132
Mgr inż.

Renata Włodarczyk

Politechnika Częstochowska

KCh
Własności antykorozyjne kompozytowych powłok na bazie polipirolu wytwarzanych na pasywujących się podłożach Prof. dr hab.

Paweł J. Kulesza
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski Obrona

7.07.2003 r.

Uchwała RW

14.07.2003 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
133
Mgr inż.

Tomasz Pabin

Politechnika Częstochowska

IIM
Ocena możliwości wytwarzania średnich i grubych warstw nawęglanych w pulsacyjnym ośrodku sfluidyzowanym Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński Obrona

7.10.2003 r.

Uchwała RW

28.10.2003 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Lis
134
Mgr inż.

Renata Sobczak

Politechnika Częstochowska

IIM
Charakterystyka kompozytu na osnowie polpropylenu wzmocnionego włóknem szklanym Prof. dr hab. inż.

Zygmunt Nitkiewicz
Prof. dr hab. inż. Izabella Hyla Obrona

9.12.2003 r.

Uchwała RW

16.12.2003 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Elżbieta Bociąga
135
Mgr inż.

Karina Jagielska

Politechnika Częstochowska

KCh
Odporność korozyjna martenzytycznej stali 4N13 poddanym zabiegom obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej Prof. dr hab.

Henryk Bala
Prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny Obrona

16.12.2003 r.

Uchwała RW

16.12.2003
Inżynieria Materiałowa
nie
Dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, prof. P.Cz
136
Mgr inż.

Rafał Wyczółkowski

Politechnika Częstochowska

KPPiOŚ
Badania transportu ciepła w uzwojeniu drutu stalowego Prof. dr hab. inż.

Stanisław Słupek

Prof. AGH dr hab. inż. Zbigniew Malinowski Obrona

16.12.2003 r.

Uchwała RW

15.12.2003
Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Lech Szecówka
137
Mgr inż.

Marek Rozpondek

Politechnika Częstochowska

KEiRM
Ocena rozkładu temperatury na powierzchni ciekłego metalu oraz szybkości mieszania kąpieli w tyglu pieca plazmowego Dr hab. inż.

Jerzy Siwka, prof. P.Cz.
Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł Obrona

20.04.2004 r

Uchwała RW

20.04.2004
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
138
Mgr inż.

Krzysztof Sadurski

Politechnika Częstochowska

IIM
Struktura i właściwości warstw wierzchnich tytanu i stopu Ti–6Al–4V uzyskanych w wyniku azotowania jarzeniowego Prof. dr inż.

Leopold Jeziorski
Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski Obrona

1.07.2004 r.

Uchwała RW

6.07.2004 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
139
Mgr inż.

Izabela Wnuk

Politechnika Częstochowska

IF
Właściwości magnetyczne oraz procesy przemagnesowania nanokrystalicznych magnesów Nd2Fe14B/a-Fe o różnej wielkości ziarn Dr hab. inż.

Jerzy J. Wysłocki, prof. P.Cz.
Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Obrona

13.07.2004 r.

Uchwała RW

14.09.2004 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. PCz dr hab. Józef Zbroszczyk
140
Mgr inż.

Monika Poskart

Politechnika Częstochowska

KPPiOŚ
Zmniejszanie stężenia tlenków azotu metodami pierwotnymi z wykorzystaniem biopaliw

Dr hab. inż.

Lech Szecówka, prof. P.Cz.
Prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk Obrona

6.09.2004 r.

Uchwała RW

14.09.2004 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
141
Mgr inż.

Łukasz Cieślak

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Oddziaływanie wielokrotnego przeginania na własności mechaniczne drutów stalowych na liny

Prof. dr hab. inż.

Fryderyk Knap
Dr hab. inż. Jerzy Herian Obrona

6.09.2004 r.

Uchwała RW

14.09.2004 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr inż. Bogdan Golis
142
Mgr inż.

Józef Radecki
Wpływ parametrów walcowania na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości materiałowych

Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Dr hab. inż. Zbigniew Pater, prof. PL Obrona

7.09.2004 r.

Uchwała RW

14.09.2004 r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Andriej Milenin
143
Mgr inż.

Marlena Krakowiak

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Optymalne warunki odkształcania w stanie półciekłym stopów aluminium uzyskiwanych metodą magnetohydrodynamiczną Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Misiołek Obrona

7.09.2004 r.

Uchwała RW

14.09.2004 r.
Metalurgia
tak
Dr hab. inż. Jan Pilarczyk, prof. PCz
144
Mgr inż.

Jarosław Boryca

Politechnika Częstochowska

KPPiOŚ
Przyczepność warstwy zgorzeliny powstałej w procesie nagrzewania wsadu stalowego. Dr hab. inż.

Marian Kieloch, prof. P.Cz.
Doc. dr hab. Roman Kuziak Obrona

22.02.2005 r

Uchwała RW

22.02.2005 r
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
145
Mgr inż.

Bartosz Koczurkiewicz

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Modelowanie właściwości kształtowników łebkowych w procesach walcowania na gorąco i podczas regulowanego chłodzenia.

Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Doc. dr hab. Roman Kuziak Obrona

8.03.2005 r.

Uchwała RW

22.03.2005r.
Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Lis
146
Mgr inż.

Piotr Szota

Politechnika Częstochowska IMiAPPP
Teoretyczno doświadczalna analiza procesu walcowania prętów okrągłych z użebrowaniem śrubowym. Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Dr hab. inż. Jerzy Herian Obrona

8.03.2005 r.

Uchwała RW

22.03.2005r.
Metalurgia
tak
Prof. dr hab. inż. Andriy Milenin
147
Mgr inż.

Zbigniew Bałaga

Politechnika Częstochowska IIM
Krystalizacja magnetycznych stopów amorficznych na bazie Co i Fe wyżarzanych rezystancyjnie. Prof. PCz dr hab. inż.

Zbigniew Stradomski
Dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Obrona

8.03.2005 r.

Uchwała RW

22.03.2005r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki
148
Mgr inż.

Małgorzata Lubas

Politechnika Częstochowska

IIM
Krystalizacja perspektywicznych surowców mineralnych do produk-cji włóknistych materiałów izo-lacyjnych. Prof. dr hab. inż.

Zygmunt Nitkiewicz
prof. dr hab. inż. Jan Wasylak Obrona

4.07.2005 r.

Uchwała RW

5.07.2005r.
Inżynieria Materiałowa
tak
prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Stradomski
149
Mgr inż.

Przemysław Francik

Politechnika Częstochowska

KEiRM
Optymalizacja składu mieszanki spiekalniczej rud żelaza przy podwyższonej zawartości żelaza. Prof. PCz dr hab. inż.

Jan Mróz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Obrona

5.07.2005 r.

Uchwała RW

5.07.2005r.
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Ryszard Budzik
150
Mgr inż.

Beata Jakubiec

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Poprawa dokładności grubości walcowanych blach z zastosowaniem neurorozmytego układu nastawy szczeliny walców. Prof. PCz dr hab.

Kazimierz Jagieła
Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk Obrona

26.09.2005 r.

Uchwała RW

27.09.2005r
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy
151
Mgr inż.

Szymon Berski

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Teoretyczna oraz doświadczalna analiza procesu wyciskania prętów bimetalowych Al/Cu. Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Misiołek Obrona

26.09.2005 r.

Uchwała RW

27.09.2005r
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Andriy Milenin
152
Mgr inż.

Małgorzata Łągiewka

(Cisowska)

Politechnika Częstochowska

KOdl
Odlewane grawitacyjnie kompozyty na osnowie stopu AlMg10 z cząstkami węglika krzemu i grafitu.. Prof. PCz dr hab. inż.

Zbigniew Konopka
Prof. dr hab. inż. Józef Śleziona Obrona

27.09.2005 r.

Uchwała RW

27.09.2005r
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Marek S. Soiński
153
Mgr

Beata Pośpiech

Politechnika Częstochowska

KCh
Selektywne wydzielanie metali z roztworów po chlorkowym ługowaniu polimetalicznych konkrecji oceanicznych metodami ekstrakcyjnymi i membranowymi. Prof. dr hab. inż.

Władysław Walkowiak
Prof. AGH dr hab. inż. Lidia Burzyńska Obrona

27.09.2005 r.

Uchwała RW

27.09.2005r
Metalurgia
nie
Prof. PP dr hab. inż. Maciej Wiśniewski
154
Mgr inż.

Marcin Janik

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Wpływ parametrów technolo-gicznych i mieszania elektromag-netycznego na proces krzepnięcia stalowego wlewka ciągłego Prof. dr hab. inż.

Henryk Dyja

po zmianie

Prof. PCz dr hab. inż. Włodzimierz Derda
Prof. PŚ dr hab. inż. Leszek Blacha Obrona

7.11.2005 r.

Uchwała RW

8.11.2005r
Metalurgia
tak
Prof. PCZ dr hab. inż. Jan Jowsa
155
Mgr inż.

Tomasz Janda

Politechnika Częstochowska

KPPiOŚ
Wpływ materiału inertnego na spalanie ziarna węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Dr hab. inż..

Lech Szecówka
Prof. PW dr hab. inż. Rudolf H. Klemens Obrona

29.11.2005 r.

Uchwała RW

6.12.2005r
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
156
Mgr

Katarzyna Pawlik

Politechnika Częstochowska

IF
Struktura krystaliczna i właściwości magnetyczne stopów Pr-Fe i Nd-Fe o dużej zawartości żelaza. Prof. dr hab. inż.

Jerzy Wysłocki
Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Obrona

16.12.2005 r.

Uchwała RW

21.12.2005r
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. PCz dr hab. Danuta Płusa
157
Mgr inż.

Roman Torbus

Politechnika Częstochowska

IIM
Obróbka powierzchniowa duplex stali X37CrMoV5-1 w złożu fluidalnym. Prof. PCz dr hab. inż.

Józef Jasiński
Prof. dr hab. inż. Adam Hernas Obrona

16.12.2005 r.

Uchwała RW

21.12.2005r
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Lis
158
Mgr inż.

Marek Warzecha

Politechnika Częstochowska

KEiRM
Mieszanie gazem i homogenizacja chemiczna stali w piecu kadziowym. Prof. PCz dr hab. .inż.

Jan Jowsa
Prof. AGH dr hab. inż. Jan Falkus Obrona

19.12.2005 r.

Uchwała RW

21.12.2005r
Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Jerzy Siwka
159
Mgr

Alina Młyńczyk

Politechnika Częstochowska

IF
Uporządkowanie fazy α-FeCo oraz stabilność właściwości magnetycznych stopów Fe83-xCoxNb3B13Cu1. Prof. PCz dr hab.

Józef Zbroszczyk
Prof. dr hab. Józef Rasek Obrona

31.01.2006 r.

Uchwała RW

28.02.2006r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki
160
Mgr inż. Dariusz Dyja Politechnika Częstochowska

IIM
Możliwość sterowania strukturą staliw ferrytyczno-austenitycznych w aspekcie poprawy właściwości tribologicznych. Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Stradomski Prof. dr hab. inż. Jan Głownia Obrona

11.07.2006 r.

Uchwała RW

12.07.2006r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof PCz dr hab. inż Józef Jasiński
161
Mgr inż.

Zbigniew Kalamat
Modelowanie procesu zaopatrzenia materiałowego w hutniczym zakładzie wielkopiecowym Prof. PCz dr hab. inż.

Wiesław Waszkielewicz
Prof. dr hab. inż. Remigiusz Sosnowski Obrona

27.06.2006 r.

Uchwała RW

12.07.2006r
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Włodzimierz Derda
162
Mgr inż. Artur Hutny

Politechnika Częstochowska

KEiRM
Termodynamiczna charakterystyka ciekłego stopu podwójnego FE-V z azotem w warunkach hiperbarycznych Prof. PCz dr hab. inż.

Jerzy Siwka
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner Obrona

16.10.2006 r.

Uchwała RW

24.10.2006r
Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Włodzimierz Derda
163
Mgr Lidia Adamczyk

Politechnika Częstochowska

KCh
Zastosowanie kompozytowych powłok na bazie poli (3,4-etylenodiokrytiofenu) do zwiększenia stali wysokochromowej Prof. dr hab. Paweł Kulesz Prof. dr hab. Jacek Banaś Obrona

14.12.2006 r.

Uchwała RW

19.12.2006r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż Zygmunt Nitkiewicz
164
Mgr inż. Daniela Derewnicka-Krawczyńska

Politechnika Warszawska
Powstawanie anizotropii strukturalnej i magnetycznej w odkształcalnych na gorąco stopach Nd-Fe-B Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Obrona

04.01.2007 r.

Uchwała RW

23.01.2007r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki
165
Mgr inż. Rafał Dobrakowski

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Wpływ efektu energetycznego wywołanego przemianą fazową na rozkład i stan naprężeń wewnętrznych w chłodzonym kątowniku Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Prof. dr hab. inż Jerzy Herian 23.01.2007 r.

Uchwała RW

23.01.2007r.
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk
166
Mgr inż Tomasz Merder Analiza przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Bogusławski Prof. PCz dr hab. inż. Jerzy Siwka 19.02.2007 r.

Uchwała RW

06.03.2007r.
Metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński
167
Mgr inż. Dorota Musiał

Politechnika Częstochowska

KPPiOŚ
Wymiana ciepła w wiązce prętów stalowych podczas nagrzewania Prof. PCz dr hab. inż. Lech Szecówka Prof. PŚ dr hab. inż. Andrzej Szlęk 20.02.2007 r.

Uchwała RW

06.03.2007r.
Metalurgia
nie
Porf PCz dr hab inż Marian Kieloch
168
Mgr inż. Bartłomiej Pikos Analiza wpływu zmiany kształtu strefy zgniatającej ciągadła na parametry procesu oraz własności drutów Prof. PCz dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza 03.04.2007 r.

Uchwała RW

03.04.2007r.
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab inż. Zbigniew Muskalski
169
Mgr inż. Tomasz Garstka

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Wieloparametrowa analiza pomiaru naprężeń własnych metodą Barkhausena z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Prof. PCz dr hab. inż. Kazimierz Jagieła Prof. PB dr hab. inż. Józef Błachnio 22.05.2007 r.

Uchwała RW

29.05.2007r.
Metalurgia
tak
Prof. dr hab inż. Henryk Dyja
170
Mgr inż. Edyta Konstanciak

Politechnika Częstochowska

KZPiL
Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych pracy wielkiego pieca na wydajność i wskaźniki ekonomiczne procesu Prof. AGH dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz Prof. dr hab inż. Andrzej Łędzki 29.05.2007 r.

Uchwała RW

29.05.2007r.
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Jan Mróz
171
Mgr inż. Maciej Suliga

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu ciągnienia drutów ze stali TRIP Prof. PCz dr hab inż. Zbigniew Muskalski Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza 26.06.2007 r.

Uchwała RW

11.07.2007r.
Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk
172
Mgr inż. Joanna Michalik

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Numeryczne i fizyczne modelowanie oraz optymalizacja stanu termomechanicznego wlewków stalowych odlewanych sposobem ciągłym Prof. dr hab. inż. Andriy Milenin Doc dr hab Roman Kuziak 03.07.2007 r.

Uchwała RW

11.07.2007r.
Metalurgia
Tak
Prof PCz dr hab inż Jan Jowsa
173
Mgr inż. Monika Górska

Politechnika Częstochowska

KPPiOŚ
Konwekcyjna wymiana ciepła podczas opływu wsadu okrągłego zaburzonym pulsacyjnie strumieniem gazu Prof. PCz dr hab. inż. Lech Szecówka Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski 03.07.2007 r.

Uchwała RW

11.07.2007r.
Metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab inż. Marian Kieloch
174
Mgr inż. Maciej Wilk Wpływ wybranych modyfikatorów grafityzujących na przebieg krzepnięcia oraz własności mechaniczne żeliwa sferoidalnego Prof. PCz dr hab. inż. Marek Sławomir Soiński Prof. dr hab. inż. Józef Suchy 09.07.2007 r.

Uchwała RW

11.07.2007r.
Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Konopka
175
Mgr inż. Marcin Kwapisz

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Badanie procesu walcowania pakietowego aluminium i opracowanie modelu rozwoju mikrostruktury i własności mechanicznych Prof. AGH dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy Prof. AGH dr hab. inż. Janusz Majta 10.07.2007 r.

Uchwała RW

11.07.2007r.
Metalurgia
tak
Prof dr hab inż Henryk Dyja
176
Mgr inż. Blanka KucharskaKształtowanie mikrostruktur niskowęglowej, niskostopowej stali typu CMnAlSi Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Lis Prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk 12.07.2007 r.

Uchwała RW

18.09.2007 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
177
Mgr inż. Ireneusz StaniewskiAnaliza warunków rozmieszczania się wtrąceń niemetalicznych podczas procesu krzepnięcia wlewka ciągłego w strefie krystalizatora urządzenia COS Prof. PCz dr hab. inż. Włodzimierz Derda Prof. dr hab. inż. Jan Wypartowicz

17.09.2007 r.

Uchwała RW

18.09.2007 r.
Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Jerzy Siwka
178
Mgr inż. Andrzej Pirek Optymalizacja morfologii i dyspersji węglików w aspekcie mechanizmu zużycia staliwa G200CrMoNi4-3-3 Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Stradomski Prof. PŚ dr hab. inż. Grzegorz Niewielski 25.09.2007 r.

Uchwała RW

28.09.2007 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
179
Mgr Marcin Nabiałek

Politechnika Częstochowska

IF
Otrzymywanie, mikrostruktura oraz procesy magnesowania masywnych amorficznych i nanokrystalicznych stopów żelaza Prof. PCz dr hab.

Józef Zbroszczyk
Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek 25.09.2007 r.

Uchwała RW

28.09.2007 r.
Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki
180
Mgr inż. Marcin Bąkała Wyznaczanie wybranych parametrów lutowności w wysokich temperaturach z wykorzystaniem metody płytkowej Prof. dr hab. inż.

Zygmunt Nitkiewicz
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki 28.09.2007 r.

Uchwała RW

28.09.2007 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Stradomski
181
Mgr inż. Krzysztof Mendzik Charakterystyka utlenia niania tytanu w złożu fluidalnym Prof. PCz dr hab. inż. Józef Jasiński Prof. dr hab. Ewa Kasprzycka 23.10.2007 r.

Uchwała RW

30.10.2007 r.
Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
182
Mgr inż. Piotr Czaja Otrzymywanie ferroicznych roztworów stałych Csx(NH4)1-xLiSO4 i ich przemiany fazowe Prof. PCz dr hab. Maria Bożena Zapart Prof. AP dr hab. Jan Suchanicz 27.11.2007r. Inżynieria Materiałowa
nie
Prof. PCz dr hab Marta Duś-Sitek Uchwała RW

18.12.2007 r.
183
Mgr inż. Kwiryn Wojsyk

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Analiza mechanizmu degradacji osiowosymetrycznego złącza spawanego poddanego obciążeniom cieplno-mechanicznym Prof. dr hab. inż. Andrzej Służalec Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak 18.12.2007 r. Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Jadwiga Lis Uchwała RW

18.12.2007 r.
184
Mgr inż. Grzegorz Stradomski

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Modelowanie procesów rozwoju mikrostruktury podczas regulowanego walcowania prętów ze stali konstrukcyjnej spawalnej w ciągłej walcowni bruzdowej Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna 7.02.2008 r. Metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Jadwiga Lis Uchwała RW

26.02.2008 r.
185
Mgr inż. Michał Szota

Politechnika Częstochowska

IIM
Modelowanie nawęglania w złożu fluidalnym za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Prof. PCz dr hab. inż. Józef Jasiński Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński 6.05.2008 Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski Uchwała RW

13.05.2008 r.
186
Mgr inż. Andrzej Stefanik

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Wpływ parametrów procesu walcowania z wzdłużnym podziałem pasma na kryterium rozdziału żył. Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater 20.05.2008 r. metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Muskalski Uchwała RW

10.06.2008 r.
187
Mgr inż. Jacek Michalczyk

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Teoretyczna i doświadczalna analiza nowych sposobów wyciskania tulei głębokich Prof. dr hab. inż. Witalij Dewiatow Prof. PL dr hab inż. Andrzej Gontarz 23.06.2008 r. metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Uchwała RW

15.07.2008 r.
188
Mgr inż Maciej Nadolski

Politechnika Częstochowska

KO
Zbrojone włóknami cienkościenne formy ceramiczne do odlewania metali Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Konopka Prof. dr hab. inż. Józef Dańko 14.07.2008 r. metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Marek Sławomir Soiński Uchwała 15.07.2008 r.
189
Mgr inż. Konrad Laber

Politechnika Częstochowska

IMiAPPP
Modelowanie i optymalizacja procesów regulowanego walcowania i kontrolowanego chłodzenia wyrobów walcowni bruzdowych Prof. dr hab. inż. Andriy Milenin Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski 15.07.2008 r. metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Uchwała 15.07.2008 r.
190
Mgr inż. Adam Cwudziński

Politechnika Częstochowska

KEiRM
Regulacja przepływu stali w kadzi pośredniej dla odlewania wlewków płaskich Prof. PCz dr hab. inż. Jan Jowsa Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński 15.09.2008 r. metalurgia
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Włodzimierz Derda Uchwała 16.09.2008 r.
191
Mgr inż. Monika Gwoździk

Politechnika Częstochowska

IIM
Kształtowanie właściwości powierzchniowych stali X39Cr 13 do zastosowań medycznych Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak 16.09.2008 r. Inżynieria Materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Stefania Stachura Uchwała 16.09.2008 r.
192
Mgr inż. Kamil Mierzwa Analiza możliwości usuwania szkodliwych domieszek oraz recyklingu metali zawartych w pyłach pochodzących z łukowych pieców elektrycznych Prof. PCz dr hab. inż. Włodzimierz Derda Prof. dr hab. inż. Czesław Malinowski 4.11.2008 r. metalurgia
nie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka Uchwała

4.11.2008 r.
193
Mgr Barbara Gągorowska Właściwości fizyczne wielowarstw Cu/Ni na podłożu krzemowym Prof. PCz dr hab Marta Duś-Sitek Prof. AGH dr hab. inż. Tomasz Stobiecki 13.11.2008 r. Inżynieria materiałowa
nie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki Uchwała

18.11.2008 r.
194
Mgr inż. Natalia Wolańska Ciągliwość na gorąco stali niskowęglowej Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Lis Prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański 17.11.2008 r. Inżynieria materiałowa
tak
Prof. PCz dr hab. inż. Zbigniew Stradomski Uchwała

18.11.2008 r.
195
Mgr Jacek Michniowski Faza krystaliczna polipropylenu i kompozytu polipropylen-włókno szklane w świetle badań metoda EPR Prof. PCz dr hab. Włodzimierz Zapart Prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański 17.11.2008 Inżynieria materiałowa
Nie przyjęta publiczna obrona pracy doktorskiej
Prof. dr hab. Czesław Rudowicz  
Dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
196
Mgr inż. Hubert Zymek Analiza możliwości wykorzystania siarki odpadowej na powłoki ochronne materiałów ceramicznych Prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz Prof. ATH dr hab Jarosław Janicki 5.02.2009 Inżynieria materiałowa
nie
Prof. dr hab. Henryk Bala Uchwała 17.02.2009
197
Mgr inż. Łukasz Piechowicz Zużycie ciepła a straty stali w procesie nagrzewania wsadu. Prof. PCz dr hab. inż. Marian Kieloch Prof. AGH dr hab. inż. Tadeusz Telejko 16.02.2009 metalurgia
nie
Prof. PCz dr hab. inż. Lech Szecówka Uchwała 17.02.2009
198
Mgr inż. Dorota Klimecka-Tatar Modyfikowanie właściwości fizykochemicznych magnesów poprzez chemiczna obróbkę nanokrystalicznego proszku na bazie Nd-Fe-B Prof. dr hab. Henryk Bala Prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek 20.04.2009 Inżynieria materiałowa
tak
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki Uchwała

19.05.2009
IF – Instytut Fizyki KEiRM – Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali
IIM – Instytut Inżynierii Materiałowej KOdl – Katedra Odlewnictwa
IMiAPPP – Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej KPPiOŚ – Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
KCh – Katedra Chemii KZPiL – Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki