Jerzy Dobrowolski

Jerzy Dobrowolski - absolwent Wydziału Metalurgicznego z 1970 roku

Doświadczenie zawodowe:

 • Rozpoczął pracę w ZPM H. Cegielski Odlewnia Żeliwa w Śremie. Początkowo na stanowisku technologa, potem mistrza, kierownika oddziału pieców indukcyjnych i z-cy kierownika wydziału Centralnej Wytapialni. Pracę w ZPM H. Cegielski zakończył w 1986 r.
 • Zaangażowany w działania związane w wynalazczością i wdrażaniem innowacji, publikacje techniczne i działalność NOT. W okresie pracy w ZPM H. Cegielski wielokrotnie publikował artykuły techniczne w Biuletynie Technicznym H. Cegielskiego i Przeglądzie Odlewnictwa.
 • Zwieńczeniem pracy zawodowej w ZPM H. Cegielski było uzyskanie w 1985 r. I stopnia specjalizacji zawodowej inżynierów nr Re. I-18-14/STOP/85 (M.P. nr 24 , poz.131).
 • W latach od 1986 do 1990 r. pracował jako dyrektor Zakładu Remontowego Obrabiarek we Wschowie oraz w Kombinacie Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym w Warszawie.
 • W 1991 r rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie WUKO, a po komercjalizacji WUKO Sp. z o.o. początkowo jako dyrektor techniczny, a od kwietnia 1992 r. jako Prezes Zarządu.
 • W 1994 r. podpisał kontrakt menedżerski na restrukturyzację i prywatyzację WUKO Sp. z o.o. z Ministrem Przekształceń Własnościowych. Był to program pilotażowy przeznaczony dla spółek o słabej pozycji rynkowej. Kontrakt zakończył się prywatyzacją spółki, która dzisiaj jest częścią Grupy Kapitałowej Dobrowolski.
 • W 1993 r. założył D.I.G. Sp. z o.o. która w latach 1994 do 1998 restrukturyzowała Fabrykę Maszyn Ponar Remo we Wschowie. W okresie pracy w Grupie Kapitałowej Dobrowolski, która trwa do dzisiaj przeprowadził restrukturyzację organizacyjną, produktową i procesową przedsiębiorstw.
 • Nieprzerwanie od 1992 r sprawuje funkcje we władzach spółek.

Dorobek w zakresie praw własności przemysłowej: patenty, zgłoszenia patentowe:

 • Dorobek w zakresie praw własności przemysłowej: patenty, zgłoszenia patentowe:• W latach pracy zawodowej w H. Cegielski był aktywnym racjonalizatorem i posiada 9 świadectw autorskich Urzędu Patentowego PRL, z których wszystkie zostały wróżone do praktyki produkcyjnej. Najważniejsze z nich to:
  • świadectwo o dokonaniu wynalazku nr 111435 z 1978 r. pt.” Sposób sferoidyzacji i modyfikacji żeliwa sferoidalnego”
  • oraz świadectwo na dokonanie wynalazku nr 204340 z 1986 r. pt. „Sposób prowadzenia biegu żeliwiaka kampanijnego”.
 • W okresie pracy w obecnej branży budowy pojazdów i urządzeń specjalnych uzyskał:
  • patent nr 204804 z 2003 r na skrzynię piaskarko posypywarki
  • wzór użytkowy nr 62437 z 2006 r. pt.” mechanizm uchylny listwy zgarniającej lemiesza pługa odśnieżnego”.
  • wzór użytkowy nr 10965 z 2007 r. pt. „Płyta wypychająca śmieciarki, zwłaszcza śmieciarka samochodowej”
  • wzór użytkowy nr 62442 z 2006 r. pt. „Belka wieńcowa odkładnicy pługa odśnieżnego”
  • wzór przemysłowy nr 10450 z 2007 r.
  • wzór użytkowy nr 62582 z 2006 r. pt. ‘Kolumna pługa odśnieżnego”
  • wzór użytkowy nr 63806 z 2006 r. pt „Zasobnik posypywarko-piaskarki”

Wszystkie wyżej wymienione patenty i wzory są wykorzystywane w produktach firmy Dobrowolski Sp. z o.o.