Edward Kloc

Edward Kloc (1927 – 2019)

- wspomnienie –

Z żalem i smutkiem pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela Edwarda Kloca – nestora częstochowskiego środowiska technicznego, inżyniera włókiennika, działacza społecznego, niezwykle prawego i wartościowego Człowieka.

Edward urodził się 15 stycznia 1927 roku na Podkarpaciu, koło Łańcuta. Tam spędził chłopięce lata naznaczone traumą wojny i hitlerowskiej okupacji. Edukację zawodową rozpoczął zaraz po wyzwoleniu w 1944 roku w szczycącej się bogatą tradycją i wieloletnią historią Państwowej Szkole Włókienniczej w Rakszawie. Po ukończeniu jej kontynuował naukę w tamtejszym Liceum Włókienniczym, które jednak ze względów politycznych niebawem zostało zlikwidowane, a jej uczniowie przeniesieni do Częstochowy. W trudnych powojennych latach tutaj ukończył liceum i zdał egzamin maturalny.

Tymczasem w 1950 roku w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie został utworzony Wydział Włókienniczy, na którym Edward rozpoczął studia akademickie. Były to pionierskie lata, kiedy pod kierunkiem prof. Jana Palczewskiego, od podstaw tworzono zręby wyższego szkolnictwa włókienniczego na terenie Częstochowy. Nasi starsi koledzy przecierali szlaki dla kolejnych siedmiu – niestety tylko siedmiu – roczników, które opuściły Politechnikę Częstochowską i trwale zapisały się w historii polskiego włókiennictwa. Edek był jednym z najstarszych i najbardziej zasłużonych absolwentów tego wydziału.

W 1954 roku, zaraz po uzyskaniu dyplomu inżyniera włókiennika w specjalności przędzalnictwa podjął pracę w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego noszących wtedy imię Marii Koszutskiej, a później przemianowanych na Przędzalnię Czesankową Elanex. Z tym zakładem związał się na długie 40 lat, zajmując kolejno stanowiska mistrza, technologa, szefa produkcji, wreszcie przez kilkanaście lat aż do emerytury – zastępcy dyrektora do spraw produkcji. Dzięki zdolnościom i kompetencjom zawodowym, a także ogromnemu zaangażowaniu walnie przyczynił się do osiągnięć zakładu w zakresie modernizacji parku maszynowego wdrażania nowych technologii oraz usprawnień organizacyjnych. A trzeba przypomnieć, że wówczas Elanex zatrudniał kilka tysięcy pracowników i był wiodącym zakładem w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego. W tych latach wielokrotnie wyjeżdżał służbowo za granicę do Włoch, Francji, Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie mógł zapoznać się z najnowszymi zdobyczami światowej techniki i zawierać korzystne dla zakładu kontrakty.

Ale Edward Kloc to również niestrudzony działacz społeczny. Od 1956 roku na fali październikowej odwilży był dwukrotnie wybierany w skład Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie, w której pracował w Komisji Finansów pod kierunkiem prof. Alfreda Czarnoty. Ponadto działał w Kolegium ds. wykroczeń przy MRN, pełniąc w nim funkcję przewodniczącego składu orzekającego.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Jego działalność w Stowarzyszeniu Włókienników Polskich oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Od 1955 roku nieprzerwanie przez 20 lat pełnił w Elanexie funkcję przewodniczącego Koła Zakładowego SWP, które w owych czasach zajmowało czołowe miejsca w rywalizacji kół na terenie regionu oraz całego kraju. Łącząc umiejętnie aktywność społeczną z pracą zawodową przyczyniał się do wzrostu produkcji, podwyższenia jakości wyrobów, poszerzenia ich asortymentu, poprawy warunków pracy oraz osiągania korzystnych efektów ekonomicznych zakładu. Jego działalność zawsze była nacechowana pełnym poświęceniem, ofiarnością, społecznikowską pasją oraz umiejętnością zjednywania sobie ludzkiej sympatii. Edward dzielił się swą wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem, pracując przez długi okres w miejscowym Technikum Włókienniczym w charakterze nauczyciela zawodu. Jednocześnie jako dyrektor opiekuńczego Zakładu był zaangażowany w Radzie Szkoły.

Za swą wieloletnią działalność zawodową i społeczną inż. Kloc został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany złotymi odznakami wojewódzkimi, resortowymi, stowarzyszeniowymi, zakładowymi i uczelnianymi.

Po przejściu na emeryturę w 1992 roku Edward wraz z małżonką Henryką był aktywnym członkiem Koła Seniorów Stowarzyszenia Włókienników Polskich, uczestniczył we wszystkich zjazdach absolwentów Politechniki Częstochowskiej. Zawsze pogodny, przyjazny i serdeczny służył swym doświadczeniem zawodowym i życiowym gronu młodszych koleżanek i kolegów.

Edward Kloc zmarł 18 stycznia 2019 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Częstochowie.

Dziś fabryka, której poświęcił całą swoją energię, nie istnieje; włókiennictwo nie odgrywa już takiej roli jak w minionych latach, ale pamięć o jego historii i jej twórcach jest ciągle żywa i niezapomniana.

Koleżanki i Koledzy
ze Stowarzyszenia Włókienników Polskich
oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

Częstochowa, 24 stycznia 2019 roku