IMPREZY 60 lecie


W dniach 24-26 września 2009 roku ( od czwartku do soboty) odbył się Zjazd Absolwentów Politechniki Częstochowskiej z okazji jubileuszu 60-lecia Uczelni. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej wspierane przez prorektora prof. Zygmunta Nitkiewicza.

Na zjazd przybyło około 700 osób zarówno z Częstochowy, jak i odległych krańców Polski. Przyjechało tez kilkanaście osób z zagranicy. Najliczniej reprezentowany był Wydział Budowy Maszyn ( dziś Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) – około 300 uczestników, Wydział Metalurgiczny ( dziś Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej) – około 200, Elektryczny - około 50 oraz nieistniejący od lat Wydział Włókienniczy -110 osób. Absolwenci pozostałych wydziałów wykazali nikłe zainteresowanie organizowanym spotkaniem. Recepcja zjazdu przyjmowała absolwentów w Klubie Politechnik już od czwartku po południu.

Zjazd rozpoczął się w czwartek mszą św. w intencji pracowników i absolwentów w kościele akademickim przy ul. Kilińskiego, natomiast w godzinach wieczornych przybywający goście mieli okazję posłuchać w klubie koncertu zespołów bluesowych „Los Blueos Tabakos” i „KK Blues Bang”.

W piątek o godz.11.00 w sali filharmonii częstochowskiej odbyło się Spotkanie Absolwentów z Senatem Uczelni, któremu towarzyszyło wręczenie Honorowych Złotych Dyplomów Politechniki Częstochowskiej absolwentom najstarszych roczników. Inicjatywę w tej sprawie podjęli wychowankowie Wydziału Budowy Maszyn we wrześniu 2005 roku, ale sfinalizowano ją dopiero teraz. Uroczystość taka odbyła się w naszej Politechnice po raz pierwszy i stąd jej wyjątkowe znaczenie. Złote jubileusze dyplomantów są kultywowane w takich uczelniach, jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy też Politechnika Łódzka. Honorowanie najstarszych absolwentów stanowi cenny element w ciągłości pokoleń, która jest istotą i sensem istnienia każdej uczelni.

Uroczystość w filharmonii miała podniosły charakter. Sala wypełniona po brzegi, Senat w togach i gronostajach, poczty sztandarowe, stosowna oprawa muzyczna i wizualna dodały jej blasku, powagi i dostojeństwa. JM Rektor prof. Maria Nowicka-Skowron wręczyła Honorowe Dyplomy 50 absolwentom Wydziałów Budowy Maszyn, Włókienniczego i Metalurgicznego z lat 1953 i 1954. Obecni na sali, powstając z miejsc, wyrazili swój szacunek dla tych, którzy jako pierwsi w trudnych, pionierskich, niemal heroicznych warunkach inicjowali studia w ówczesnej Szkole Inżynierskiej, torując drogę następnym pokoleniom.

Wręczenie dyplomów poprzedził premierowy pokaz filmu dotyczącego historii Uczelni od chwili jej powstania po dzień dzisiejszy. Na ekranie pojawiły się sylwetki twórców Uczelni - profesorów Jerzego Kołakowskiego, Antoniego Pietrańca, Alfreda Czarnoty, Jana Grajcara, Wacława Sakwy oraz ich wychowanków. Odżyły wspomnienia z minionych lat młodości, wzruszenie ogarnęło uczestników spotkania.

W dalszym ciągu uroczystości przemawiał prof. Leopold Jeziorski, doktor honoris causa PCz, porównując Uczelnię z tamtych czasów z jej obecnym kształtem i pespektywą dalszego rozwoju. Wystąpili również prezydent miasta dr Tadeusz Wrona, „Absolwent 60-lecia PCz” Zbigniew Jakubas”, przedsiębiorca z Kanady Michał Korwin-Szymanowski oraz prezes Stowarzyszenia prof. Jan W. Pilarczyk. Spotkanie zakończył spektakl w wykonaniu artystów, członków Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

O godz. 16.00 rozpoczęły się spotkania na wydziałach. Wychowankowie Wydziału Budowy Maszyn, obchodzącego również swoje 60-lecie zebrali się w nowoczesnej sali A0 mieszczącej się w historycznym już budynku pokoszarowym przy ul. Dąbrowskiego. Tam dziekan prof. Norbert Sczygiol wręczył Złote Dyplomy 50 dalszym absolwentom Wydziału z lat 1955-59, a więc tym, którzy ukończyli studia ponad 50 lat temu. Szczególnie licznie reprezentowany był rocznik najstarszy z nich (1955/56), najlepiej zorganizowany i często spotykający się w murach Uczelni.

Po przemówieniach dziekana, prodziekanów, organizatora imprezy dr. Kazimierza Łyczko, a także prof. Tadeusza Lechowskiego i doc. Waldemara Bachmacza, absolwenci udali się do katedr, gdzie mieli możność zapoznać się z zatrudnioną tam dzisiaj kadrą naukową i prowadzonymi przez nią badaniami. Wieczorem przeszli do stołówki akademickiej „Gigant”, gdzie przy dźwiękach muzyki, przy poczęstunku mieli okazję wspominać studenckie czasy. Tam też po zwiedzeniu macierzystych katedr biesiadowali absolwenci Wydziału Metalurgicznego. Natomiast Wydział Elektryczny w dość licznym gronie świętował na swoim terenie.

Równocześnie w klubie Politechnik o godz. 19.00 odbył się koncert jubileuszowy „Five o'clock Orchestra” (dawniej „Filuty”) pt. „40 lat minęło” . Ten znakomity od lat polski zespół jazzowy przyciągnął publiczność, która pamiętała jeszcze jego pierwsze występy, gdy zaczynał swą artystyczną działalność w murach Uczelni.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na zjeździe wychowanków nieistniejącego od 1961 roku Wydziału Włókienniczego. W ciągu 11 lat ukończyło go 505 wysokokwalifikowanych inżynierów i magistrów inżynierów, którzy w tamtych czasach w istotny sposób przyczynili się do rozwoju przemysłu lekkiego. Stanowią oni zwartą grupę przyjaciół, którzy nie bacząc na upływające lata i wynikające stąd konsekwencje, zjawiają się w imponującej liczbie na kolejnych zjazdach, manifestując swoją przynależność do 50-tysięcznej społeczności wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Tym razem przybyło ich 110. Wszyscy otrzymali Honorowe Złote Dyplomy z rąk prorektora Uczelni prof. Jacka Przybylskiego w godzinach popołudniowych w sali restauracji Polonia. Zorganizowane tam spotkanie przebiegało w serdecznej koleżeńskiej atmosferze, której towarzyszył pogodny nastrój i zaduma nad przeszłością.

Kolejny dzień obchodów jubileuszowych (sobota) rozpoczął się historycznym akcentem. O godz. 10.00 w głównym holu Uczelni nastąpiło odsłonięcie tablicy memorialnej Wydziału Włókienniczego ufundowanej przez jego wychowanków. Zaprojektował ją i wykonał w brązie ceniony artysta prof. Zbigniew Piłkowski. Odsłonięcia tablicy dokonała JM Rektor prof. Maria Nowicka-Skowron w obecności tłumnie zgromadzonych absolwentów Wydziału oraz osób, którym bliska jest pamięć o nim. W uroczystości uczestniczył prof. Janusz Szosland z Politechniki Łódzkiej - nestor polskich włókienników, wybitny naukowiec, społecznik i humanista, a niegdyś wykładowca Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie, dzieci i wnuki twórcy Wydziału prof. Jana Palczewskiego, prezydent miasta dr Tadeusz Wrona, władze Uczelni, Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.

Tablica ta pozwoli w godny sposób zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o pierwszych latach Uczelni, a jednocześnie stanowi dużą satysfakcję dla wychowanków Wydziału, którzy powoli schodzą już z areny dziejów.

Należy zaznaczyć, że pomysłodawcą Honorowych Dyplomów i koordynatorem uroczystości ich wręczenia, jak również organizatorem spotkania absolwentów Wydziału Włókienniczego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy był mgr inż. Janusz Miller, dotychczasowy wiceprezes ds. seniorów Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.

O godz.11.00 rozpoczął się Walny Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej w Klubie Politechnik. Podsumowano pięcioletnią kadencję Zarządu oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

O godz.20.00 odbył się Wielki Bal 60-lecia w Hali Polonia. Prowadził go znany satyryk Tadeusz Drozda. Władze Uczelni i miasta oraz zebranych gości zabawiał zespół Capri New Beat z Krakowa z grupą taneczną Avogadro Dance. Absolwenci, wspominając minione lata, odnawiając stare przyjaźnie, bawili się do rana.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, bez których pomocy trudno byłoby zorganizować tę uroczystość oraz wszystkim osobom pomagającym nam zrealizować tak duże przedsięwzięcie, a także wszystkim uczestnikom zjazdu, bez których obecności nic nie mogłoby się wydarzyć.

Janusz Miller