Członkostwo w SWPCz

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, studiował w Politechnice Częstochowskiej lub podnosił swoje kwalifikacje naukowo-techniczne w tej Uczelni. Członków zwyczajnych przyjmują właściwe Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnych deklaracji kandydatów. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. (patrz: statut SWPCz)

Pobierz kartę absolwenta: