Zebranie Zarządu 2011

Protokół z zebrania plenarnego
Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
i Klubu Integracyjno Promocyjnego
w dniu 20 stycznia 2011r.

Zebranie plenarne odbyło się w Częstochowie w siedzibie firmy ”Impulso Bojanek”.

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Prezentacja medialna firmy „ Impulso Bojanek”
 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2010r.
 4. Informacja o GPA 2010
 5. Plan pracy na rok 2011. Szczegółowe omówienie dwóch imprez:
  1. Mistrzostwa Narciarskie Alpejskim
  2. Absolwent Roku 2011
 6. Dyskusja
 7. Wnioski

Ad 1. Zebranie otworzył Andrzej Szeląg. Prowadzący podziękował za możliwość odbycia zebrania w siedzibie firmy Jerzemu Bojankowi.

Ad 2. Jerzy Bojanek przywitał uczestników zebrania, a następnie dokonał prezentacji firmy. Przybliżył historię swojego zakładu oraz omówił dokonania w zakresie produkcji karniszy. Omówił najnowsze trendy w systemach aranżacji okien.

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawiła Pani Elżbieta Bociąga. W końcowej części wypowiedzi przedstawiła propozycje lepszego promowania Giełdy Promocji Absolwentów poprzez rozesłanie informacji do Instytutów i szersze dotarcie do studentów.

Ad 4. Informację o Giełdzie Promocji Absolwentów (GPA) przedstawił Pan Stanisław Kruszyński. Po raz pierwszy impreza organizowana była wspólnie z Uczelnią. W otwarciu Giełdy brała udział Pani Rektor. Ta zmiana pozytywnie wpłynęła na podniesienie rangi imprezy. Dla budowania marki GPA niezbędna jest dalszy udział Uczelni w organizowaniu kolejnej Giełdy.
Podczas dyskusji zwracano uwagę na stronę finansową przedsięwzięcia. Powinna zostać przyjęta zasada, że Giełda, a także inne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie powinny się samofinansować. Nie powinno wykorzystywać się środków statutowych na dofinansowanie imprez.
Jak podkreślił Pan Leszek Pustuł cyt. „powinniśmy na wszystkim zarabiać”.

Ad 5. Prowadzący przedstawił plan pracy na 2011r. W planie zostały umieszczone imprezy i spotkania plenarne. Najważniejsze wydarzenia roku 2011:

 1. Zebranie Plenarne Zarządu - styczeń
 2. Mistrzostwa Narciarskie w Bełchatowie – Marzec
 3. Absolwent Roku 2010 – maj
 4. Rajd Samochodowy – maj
 5. Spotkanie pod kadzią – maj
 6. Zebranie Plenarne Zarządu – czerwiec
 7. Spotkanie Klubu Integracyjno Promocyjnego – wrzesień
 8. GPA - wrzesień

Ad 5a. Pan Marek Rabenda omówił przygotowania do Mistrzostw w Narciarstwie. Prawdopodobny termin zawodów to przełom lutego i marca. Impreza będzie zorganizowana wspólnie z AZS.

Ad 5b. Pan Jan Pilarczyk zaprezentował 6 kandydatów na Absolwenta Roku 2010. Stwierdził, że w ciągu 2 tygodni lista zostanie zamknięta.

Ad 6. W czasie dyskusji przedstawiono wiele uwag na temat dotychczasowej działalności. Sformułowano kilka wniosków, które Zarząd powinien w przyszłości omówić i podjąć stosowne decyzje.

 1. Przesądzić, czy Stowarzyszenie powinno prowadzić działalność gospodarcza
 2. Przyjąć procedury w celu tworzenia budżetu Stowarzyszenia
 3. Opisać profil kandydata na Absolwenta i Absolwenta Ambasadora
 4. Stworzyć bazę dla monitorowania losów absolwentów Uczelni
 5. Wyszukanie firm fundatorów stypendiów, stażów zagranicznych
 6. Wdrożenie kart rabatowych na produkty
 7. Przygotować preliminarze budżetowe na poszczególne imprezy z założeniem uzyskania nadwyżki, żeby nie obciążać funduszy statutowych
 8. Zobowiązać koła do aktywnego uczestnictwa w imprezach szczególnie Gali, Karczmie Piwnej.

Prowadzący Andrzej Szeląg jeszcze raz podziękował Panu Jerzemu Bojankowi za możliwość odbycia zebrania w siedzibie firmy a następnie zamknął posiedzenie.

Protokolantka: Katarzyna Kałużko

Prowadzący zebranie: Andrzej Szeląg
Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
za rok 2010

29.01. – zebranie Prezydium Zarządu SWPCz (w firmie Wulkan)

Goście zwiedzili Odlewnię, informowani o procesach produkcyjnych przez samego właściciela Janusza Zatonia.

Podczas zebrania informacje o działalności Kół Terenowych przedstawili ich przedstawiciele. Byli przedstawiciele Koła Terenowego Sobuczyna, Wodociągi, Wulkan, Bełchatów.

Powitaliśmy prezesa nowo utworzonego Koła Terenowego nr 12 w Myszkowie – Andrzeja Plutę.

Zebrani obejrzeli film z obchodów 60-lecia Politechniki Częstochowskiej, co było podsumowaniem naszej działalności w roku ubiegłym. Przedstawiono plan pracy na rok 2010 i przydzielono zadania.

W dyskusji rozmawiano na temat jubileuszowej edycji Absolwenta Roku oraz organizacji Mistrzostw Narciarskich, które mają zostać reaktywowane na stoku w Bełchatowie.

5.03 - Mistrzostwa Narciarskie (w Bełchatowie)

Po pięcioletniej przerwie wznowiono, wspólnie z Klubem Uczelnianym AZS, organizację otwartych mistrzostw PCz, tym razem na stoku Góry Kamieńsk koło Bełchatowa. Na zawody zaproszono studentów, absolwentów, pracowników i sympatyków Politechniki. Patronat nad imprezą objęła JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron. Dużej pomocy w organizacji imprezy udzielili członkowie koła terenowego Stowarzyszenia w Bełchatowie.

5 marca 2010 r. 32 narciarzy i snowboardzistów brało udział w zawodach w czterech kategoriach slalomowych: kobiety i mężczyźni do 35 lat, mężczyźni powyżej 35 lat oraz snowboard mężczyzn. Program zawodów obejmował po dwa zjazdy w każdej kategorii. Organizatorzy zapewnili profesjonalne przygotowanie trasy, obsługę sędziowską i elektroniczny pomiar czasu. Do klasyfikacji końcowej liczyła się suma czasów każdego zjazdu. W konkurencji narciarskiej kobiet zwyciężyły studentki: pierwsze miejsce – Anna Kotyl (Wydział Zarządzania), drugie miejsce – Sonia Kotasińska (Wyższa Szkoła Lingwistyczna), a trzecie – Ismena Furman (Wydział Zarządzania).

W kategorii narciarskiej – mężczyźni do 35 lat, pierwsze miejsce zajął Jarosław Krzyżanowski (student Wydziału Zarządzania), drugie – Piotr Żak, trzecie – Paweł Jelonek (student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki)

W kategorii oldbojów najszybszy był Dariusz Kowal (absolwent Wydziału Budowy Maszyn z roku 1986), dalsze miejsca zajęli – Andrzej Auguściak (pracownik PCz) i Krzysztof Antoszczyk (absolwent Wydziału Elektrycznego z roku 1978).

Najlepszy czas w kategorii snowboardu uzyskał student Wydziału Zarządzania – Mariusz Bednarek. Tuż za nim uplasowali się studenci: Cezary Sitek (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) i Tomasz Nowak (WSL).

Na zwycięzców czekały puchary, medale, dyplomy i liczne upominki, wręczane przez JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Marię Nowicką – Skowron oraz Prezesa Stowarzyszenia prof. Jana Pilarczyka.

Pamiątkowymi medalami uhonorowano także: prekursora zawodów narciarskich w PCz – dra Krzysztofa Dynera oraz Prorektora PCz prof. Zygmunta Nitkiewicza. Obaj czynnie uczestniczyli w zawodach.

Sponsorami zawodów byli członkowie Stowarzyszenia: Jerzy Bojanek, Marek Wróblewski i Janusz Zatoń.
Organizatorzy: Marek Rabenda, Adam Stępniak

23.04. – zebranie Klubu I-P

W godzinach południowych odbyło się zebranie w sali Senatu z władzami Uczelni. W roku jubileuszowej 10 edycji Konkursu Absolwent Roku uhonorowaliśmy naszych 100 nominowanych pamiątkowym medalem. W związku z tym wydarzeniem został także wydany unikatowy dodatek do Gazety Wyborczej na województwo śląskie, przedstawiający sylwetki naszych wyróżnionych 100 absolwentów.

23.04 – Wielka Gala i Absolwent Roku

W godzinach wieczornych odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu „Absolwent Roku” Politechniki Częstochowskiej w Teatrze im. A. Mickiewicza. Zwycięzcą został Mirosław Dobrut. Tytuł Absolwenta Ambasadora został przyznany Włodzimierzowi Błasiakowi. Drugie miejsce zajął Henryk Słomian a trzecie miejsce Zygmunt Wachowicz. Wręczono medale "Zasłużony absolwent Politechniki Częstochowskiej" oraz podziękowania dla zasłużonych dla Stowarzyszenia sponsorów. W uznaniu wieloletnich zasług przy organizacji "Absolwenta Roku" specjalne podziękowania wręczono Markowi Rabendzie - twórcy i prowadzącemu galę oraz Stanisławowi Kulczykowi - wieloletniemu twórcy scenografii. W części artystycznej wystąpił kabaret „Elita” z Wrocławia. Następnie uczestnicy Gali spotkali się w restauracji Astoria na Balu Absolwenta Roku. Grał zespół Capri New Beat z grupą taneczną Avogradro Dance.

8.05 - XII Rajd Samochodowy (zakończenie w Olsztynie)

Zawodnicy startowali z parkingu sponsora, właściciela Odlewni żeliwa „Wulkan” przy ul. Tartakowej o godz. 9.00. Po otrzymaniu zestawu startowego składającego się z mapy dojazdu do mety oraz karty startowej, opisującej mijane obiekty, ruszyli w trasę, która w tym roku wynosiła 62 km. Na mecie, która znajdowała się w Olsztynie, uczestnicy zjedli ciepły posiłek w restauracji „Spichlerz” gdzie rozdano nagrody. Prezes PZMotu ufundował puchar dla zwycięzcy, który przywiózł z Warszawy wiceprezes Stanisław Reterski. JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron jako patron honorowy rajdu podarowała pamiątkowe albumy i inne upominki, a Janusz Zatoń-sponsor główny ufundował 3 kociołki żeliwne na pieczonki.

I miejsce i Puchar Prezesa PZMot - załoga nr 5: Konrad Grabara i Sebastian Grabara (student Wydz. Zarządzania)

II miejsce - załoga nr 11: Agnieszka Bala i Kamila Hałaczkiewicz ( doktorantki na Wydz. IPMiFS )

III miejsce - załoga nr 8: Magdalena Kuźniak i Ewa Słodkiewicz (reprezentantki Odlewni Żeliwa WULKAN -sponsora Rajdu)

IV miejsce - załoga nr 14: Ewa i Andrzej Pilniewiczowie (absolwenci Wydz. Metalurgicznego)

W Rajdzie brało udział 16 załóg. Komandorem Rajdu był Marek Rabenda, wicekomandorem Irek Żabicki

19.05 – Mistrzostwa w Kręglach

Korzystając z uprzejmości właściciela kręgielni TEATRU S – Krzysztofa Stacherczaka, absolwenta Wydziału Budowy Maszyn, nominowanego do tytułu ABSOLWENT ROKU 2009, zorganizowano po raz pierwszy mistrzostwa Uczelni w tej coraz popularniejszej wśród studentów dyscyplinie sportu.

Przygotowanie zawodów oraz ich obsługę powierzono kol. Markowi Rabendzie oraz kol. Adamowi Stępniakowi z KU AZS.

Na siedmiu torach walczyło w eliminacjach 30 zawodników, w tym 9 pań. Licznie zebrani kibice dopingowali swoich faworytów trąbkami i fujarkami, dostarczonymi na zawody przez jednego ze sponsorów – Marka Wróblewskiego. Wyłonieni spośród zawodników finaliści rozegrali dwie gry w kategoriach mężczyzn i kobiet.

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez JM Rektor Politechniki prof. Marię Nowicką-Skowron oraz nagrody rzeczowe.

W kategorii kobiet pierwsze miejsce uzyskała Anna Przepióra (studentka Wydziału Zarządzania), drugie miejsce – Małgorzata Majer (z-ca dyrektora Akademickiego Centrum Kultury i Sportu PCz), trzecie miejsce – Aleksandra Rabenda (absolwentka WZ).

W kategorii mężczyzn, z dużą przewagą nad rywalami zwyciężył Marek Wojtalczyk (student Wydziału Zarządzania). Drugie miejsce wywalczył Maciej Mrowiec (pracownik PCz), trzecie miejsce – Mariusz Jaroń (absolwent Wydz. Inżynierii i Ochrony Środowiska).

Sponsorami zawodów były firmy: TEATR S, Odlewnia Żeliwa WULKAN, MAREK i IMPULSO BOJANEK.

21 05. – Spotkanie pod Kadzią

Kolejne Spotkanie pod Kadzią odbyło się w Klubie Politechnik. Stowarzyszenie wraz z Wydziałem Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej organizowało tą znaną i lubianą od lat imprezę, integrująca pracowników Uczelni i ludzi z przemysłu. Bierze w niej udział ok. 400 osób. Jest to stała forma poszanowania tradycji PCz, którą może poszczycić się niewiele uczelni w Polsce. Biesiada hutnicza została zorganizowana w maju z okazji obchodów 60—lecia Wydziału. Z tej okazji odbyło się wiele uroczystości, przybyło wielu gości z kraju i za granicy (Sankt Petersburg, Donieck, Barnaul, Dniepropietrowsk, Kazachstan). W prezydium zasiadali:

 1. Eugeniusz Filipczyk
 2. Sławomir Kiełbasa
 3. Janusz Koclęga
 4. Jan Korsak
 5. Marek Kubara
 6. Grzegorz Paluch
 7. Wojciech Piątkowski
 8. Jan Piwowarski
 9. Andrzej Pluta
 10. Robert Puczka
 11. Leszek Pustuł
 12. Jerzy Rogula
 13. Wiesław Sławuta
 14. Lech Skrzypczyk
 15. Marek Smakowski
 16. Jacek Smoleński
 17. Wiesław Kulej
 18. Janusz Zatoń

sierp–wrzesień odbył się obóz naukowy w Sielpii Wielkiej,

połączony z odnową zabytków hutnictwa (zrekonstruowano piec pudlingowy i wymieniono zniszczone elementy koła wodnego). podziękowanie dla Andrzeja Dziwińskiego za pomoc w zorganizowaniu transportu

17.09. - Spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego w Wiśle

W Wiśle, w Hotelu „Stok” odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Na zaproszenie kol. Janusza Koclęgi przyjechało ok. 60 członków Klubu , w większości przedsiębiorców. W zebraniu uczestniczyły władze Uczelni Pani Rektor Maria Nowicka-Skowron oraz prorektor Jerzy Szkutnik.

Zebranie otworzył prezes Andrzej Szeląg. Powitał obecnych, gości i władze Politechniki Częstochowskiej. Zasłużonym członkom Klubu i sponsorom Stowarzyszenia medale i podziękowania wręczyła JM Rektor Politechniki Częstochowskiej. Wyróżnieni zostali: Andrzej Cyprys, Wojciech Stobiński, Jan Piwowarski, Leszek Pustuł, Edward Wrzesień. Następnie głos zabrała Pani Rektor Maria Nowicka-Skowron. Podkreśliła, że dotychczasowa współpraca Stowarzyszenia i Uczelni jest bardzo owocna, obfituje w wiele imprez integrujących Uczelnię i absolwentów. Efekty tej współpracy służą Uczelni. Zmiany przepisów o Szkolnictwie Wyższym umożliwią w najbliższej przyszłości na ścisłą współpracę Stowarzyszenia i Uczelni. Szkoły wyższe będą miały wkrótce obowiązek monitorowania losów studentów po upuszczeniu murów Uczelni. Jak podkreśliła Pani Rektor-rola Stowarzyszenia będzie tu kluczowa. Dobrym pomysłem będzie powołanie oddziałów Stowarzyszenia na Wydziałach przy dziekanatach.

Swoją drogę do sukcesu przedstawili T. Borysiewicz, I. Dembowski, J. Koclęga. Przedstawiona została także prezentacja na temat „Rynek stali – aktualności”. Przygotował ją prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali - Robert Wojdyna, a przedstawił zgromadzonym Janusz Koclęga, wiceprezes PUD. W dyskusji głos zabrał Andrzej Szeląg, który zaproponował zebranym wprowadzenie rabatów za okazaniem karty członkowskiej Klubu.

30. 11 i 1. 12 - GPA

W roku 2010 odbyła się czwarta edycja Giełdy z okazji święta Politechniki Częstochowskiej 30 listopada w Klubie Politechnik w Częstochowie. W tym roku zaprezentowało się 20 firm absolwentów z całego kraju. Przy okazji tego wydarzenia został wydany katalog zawierający informacje o naszych Wystawcach – kompendium wiedzy o wychowankach Politechniki Częstochowskiej, którzy dzięki swojej wytężonej pracy, zdolnościom, zaangażowaniu osiągnęli tak wiele.

Wystawcy Giełdy w 2010 r

1. Politechnika Częstochowska
2. EuRoPol GAZ Warszawa - Mirosław Dobrut - Wydział Elektryczny 1974 - sponsor
3. Anex Częstochowa - Krzysztof Wrona - Wydział Budowy Maszyn 1981
4. Asco Gdynia - Andrzej Cyprys - Wydział Metalurgiczny 1978
5. Bojanek Impulso Częstochowa - Jerzy Bojanek - Wydział Budowy Maszyn 1978
6. Cloos Polska Świdnica - Andrzej Siennicki - Wydział Budowy Maszyn 1971
7. Eliko Konopiska - Roman Mońka - Wydział Elektryczny 1975
8. Elterma Świebodzin - Grzegorz Paluch - Wydział Metalurgiczny 1989
9. Energomontaż Północ Bełchatów -Jerzy Chruściel - Wydział Budowy Maszyn 1975
  Tadeusz Głowacki - Wydział Budowy Maszyn 1975
10. Fermot Skierniewice - Kazimierz Baka - Wydział Budowy Maszyn 1973
11. Frank Cars Częstochowa - Andrzej Dziwiński - Wydział Metalurgiczny 1979
  Krzysztof Szyda - Wydział Metalurgiczny 1980
12. Hemar Wola Hankowska (Mykanów) - Henryka Musialik -, Wydział Elektryczny 1973
  Marek Musialik - Wydział Budowy Maszyn 1974
13. Marek Częstochowa - Marek Wróblewski - Wydział Budowy Maszyn 1974
14. Maskpol Konieczki (Panki) - Krzysztof Dędek - Wydział Budowy Maszyn 1980
  Dominik Mirek - Wydział Budowy Maszyn 1980
15. Metal Union Częstochowa - Włodzimierz Chwalba - Wydział Budowy Maszyn 1977
16. Minova Arnall Golce (Truskolasy) - Henryk Słomian - Wydział Budowy Maszyn 1976
   Marian Maślanka - Wydział Budowy Maszyn 1978
17. Pamapol Rusiec - Paweł Szataniak - Wydział Zarządzania 2003
  Mariusz Szataniak - Wydział Zarządzania 2003
18. Plasimet-Warszawa, Impol-Rzgów - Ireneusz Kijas - Wydział Budowy Maszyn 1977
19. Pozyton Częstochowa - Zbigniew Piętka - Wydział Elektryczny 1981
20. Silum Opojowice k/Wielunia - Kordian Zawadzki - Wydział Metalurgiczny 1959
  Igor Zawadzki - Wydział Metalurgiczny 2002
21. Wulkan Częstochowa - Janusz Zatoń - Wydział Budowy Maszyn 1974

15.12. - Akcja świąteczna -wysłanie kartek świątecznych do absolwentów

Współpraca z AZS Politechniki Częstochowskiej – Narty i kręgle