Koła Terenowe Stowarzyszenia

W maju 2001 roku powstało Koło Terenowe SWPCz Nr 1 z siedzibą w Świętochłowicach zrzeszające, absolwentów
z lat 60. i 70. z terenu Górnego Śląska.

Członkowie Koła Terenowego Nr 1

Pierwszym prezesem Koła był kol. Jerzy Pelczarski, a obecnie od lutego 2007 roku Zarząd pracuje w składzie: kol. Henryka Maciejewska – prezes, kol. Maria Machura – sekretarz, kol. Helena Gralińska – skarbnik.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność w tworzeniu Koła Absolwentów w USA i Kanadzie zainicjowanego przez absolwentów: Marię Wójcik-Rubin (wydział Metalurgiczny 1974r.), Henryka Słowińskiego (Budowa Maszyn 1969r.) i Michała Korwina Szymanowskiego Budowa Maszyn 1972r. Grupa Założycielska spotkała się na I Zjeździe w maju 1996r. w Derlan – stan Nowy Jork i na kolejnych Zjazdach: II– również Derlan (październik 2000), III– Montreal (lipiec 2002) i IV Zjeździe w Chicago (wrzesień 2003) z udziałem 20 absolwentów 5 różnych wydziałów z lat 1956 do 1985.

Spotkanie absolwentów w firmie SLOAN u kol. Henryka Słowińskiego (Chicago 2003r.)

Koło „Polibudek” stawia sobie za zadanie łączenie rozsianych po Ameryce absolwentów naszej Uczelni, przyjmując w swojej działalności motto:,” Każdy człowiek potrzebuje pomocy z którą się identyfikuje. To może być ród, autorytety, środowiska przyjacielskie. Bez tego wolność staje się dotkliwą samotnością, staje się absurdalna”.

W czerwcu 2003 roku w Warszawie przy ul. Smolnej odbyło się zebranie założycielskie Koła Terenowego SWPCz Nr 2.
W zebraniu wzięło udział 50 absolwentów naszej Uczelni oraz przedstawiciele Zarządu Głównego SWPCz, omówiony został program, cele i środki, działania Koła, także przygotowano projekt Regulaminu Koła.

Zebranie założycielskie Koła Terenowego SWPCz Nr 2

Powołano także władze Koła w składzie:

- prezes – kol. Stanisław Wójcik

- członkowie Zarządu - kol. Edward Firek, Andrzej Kraterski i Mirosław Dobrut

Kolejne powołane uchwałą Zarządu nr 3/09/04 było Koło Terenowe SWPCz Nr 3 w skupiające absolwentów z terenu Zawiercia i regionu. Podczas spotkania założycielskiego zatwierdzono Zarząd Koła w składzie:

- prezes – kol. Jerzy Rachtan

- wiceprezes – kol. Wacław Sołtysik

- sekretarz – kol. Stefan Chawuła

Obecnie Koło liczy 22 członków absolwentów z różnych wydziałów i roczników.

Z inicjatywy absolwentów zatrudnionych w zakładach Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (w sumie jest ich ponad 500 osób) z udziałem członków Prezydium ZG SWPCz odbyło się w Bełchatowie zebranie założycielskie Koła Terenowego SWPCz Nr 4.

Członkowie założyciele Koła Terenowego SWPCz Nr 4 w Bełchatowie

Zarząd Koła w towarzystwie prezesa Stowarzyszenia kol. Jana W. Pilarczyka

Po przeprowadzeniu wyborów skład pierwszego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco:

Zarząd Koła: kol. Zbigniew Owczarek – prezes, kol: Marek Kucia – wiceprezes, Krzysztof Szybalski – wiceprezes, Zbigniew Pawlik – sekretarz, Marcin Halejak – skarbnik

Komisja Rewizyjna: kol. Mirosław Henc – przewodniczący, kol. Zbigniew Bareła i Sylwester Melon - członkowie

Aktualny skład Zarządu:

- kol. Jerzy Chruściel – prezes (Energomontaż Północ)

- kol. Marek Kucia – wiceprezes (Elektrownia Bełchatów)

- kol. Zbigniew Owczarek – wiceprezes (Kopalnia Węgla Brunatnego)

- kol. Krzysztof Szybalski – wiceprezes (Elektrownia Bełchatów)

- kol. Zbigniew Pawlik – sekretarz (Kopalnia Węgla Brunatnego)

- kol. Marcin Halejak – skarbnik (Kopalnia Węgla Brunatnego)

Komisja Rewizyjna pozostała w stanie niezmienionym.

Na zebraniu plenarnym w lutym 2007 roku w Odlewni Żeliwa „Wulkan” SA (w którym pracuje 41 absolwentów PCz) podjęto decyzję o utworzeniu Koła Terenowego Nr 5 (Galeria zdjęć).

Utworzenie Koła Terenowego Nr 5

Na prezesa Koła członkowie założyciele wybrali kol. Janusza Zatonia.

Dla wyróżniających się w nauce studentów na wniosek władz wydziałów Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Fizyki Stosowanej przyznane zostały 3 stypendia ufundowane przez Odlewnię Żeliwa „Wulkan” SA w Częstochowie.

Członkowie założyciele Koła Terenowego Nr 6

W maju 2009r. utworzone zostało Koło Terenowe Nr 6 (Galerie zdjęć) skupiające naszych absolwentów zatrudnionych w „Impulso Sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa, której właścicielem jest absolwent Wydziału Elektrycznego z 1978r. kol. Jerzy Bojanek.

Powołany został Zarząd w składzie:

prezes: kol. Jerzy Bojanek,

członkowie Zarządu:

 • kol. Tadeusz Beym,
 • kol. Bonifacy Bieda, kol.
 • Zbigniew Danecki,

sekretarz: kol. Anna Zimno-Kiedbój

W dniu 31 lipca 2009r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Terenowego Nr 7 Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, którego siedziba znajduje się w Firmie Metal Union sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Żyzna 11 F.

Członkowie założyciele Kola Terenowego Nr 7

Prezesem Koła liczącego 11 członków został wybrany absolwent wydziału Budowy Maszyn z 1977r. kol. Włodzimierz Chwalba. Koło zamierza skupiać absolwentów, którzy pracują w firmie, a także wszystkich innych, chętnych do aktywnej działalności.

W sierpniu 2009r. zostały utworzone dalsze koła terenowe: Koło Terenowe nr 8 w Sobuczynie, którego prezesem został Jan Szyma, Koło Terenowe nr 9 przy częstochowskich wodociągach, prezesem został Tomasz Szczepanik, Koło Terenowe nr 10 przy firmie Kabex w Janowie k. Częstochowy, prezesem została Maria Bogunia.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej Koła Terenowego nr 11 w Kozienicach (Galeria zdjęć) odbyło się dnia 05.11.2009 roku. Pierwsze zebranie uświetnili goście z władz Stowarzyszenia tj. Prezes Stowarzyszenia prof. Jan W. Pilarczyk, Dyrektor Stanisław Kruszyński i Wiceprezes ds. Kół Terenowych Maciej Radziejowski.

Przybyłych gości i wszystkich zebranych powitał Henryk Sobera, zaś Prezes Stowarzyszenia prof. Jan Pilarczyk przedstawił główne cele Stowarzyszenia oraz omówił jego działalność. Następnie każdy z uczestników zebrania przedstawił się i opowiedział o swoich kontaktach z Politechniką Częstochowską. Po wspomnieniach zebrano deklaracje i przystąpiono do wyborów władz Koła Terenowego nr 11. Prezesem został wybrany Henryk Sobera, sekretarzem Zbigniew Bitner a skarbnikiem Dariusz Zubrzycki. Wszyscy panowie zostali wybrani jednogłośnie. Na ręce Prezesa Koła prof. Jan Pilarczyk wręczył tablicę informacyjną Koła Terenowego nr 11, zaś każdy uczestnik dostał książki opisujące działalność Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej i znaczki Politechniki Częstochowskiej. Na zakończenie zebrania założycielskiego uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z władzami Stowarzyszenia.

Dnia 25 stycznia 2010r. zostało utworzone Koło Terenowe nr 12 w Myszkowie. W założycielskim zebraniu Koła uczestniczyli:

Prezes Stowarzyszenia Jan W. Pilarczyk oraz Dyrektor Stanisław Kruszyński którzy omówili statut stowarzyszenia oraz główne kierunki działalności i dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia oraz założyciele:

 1. Pluta Andrzej
 2. Bajor Marek
 3. Klimas Sławomir
 4. Hemperek Marcin
 5. Ogończyk Łukasz
 6. Fliciński Mateusz
 7. Sikora Tomasz
 8. Pluta Błażej

Założyciele wyrazili akces do utworzenia Koła Terenowego Stowarzyszenia pod nazwą Myszków.

Wybrano władze Koła w głosowaniu jawnym:

Prezes - Pluta Andrzej
Sekretarz - Bajor Marek
Skarbnik - Hemperek Marci

Członkowie założyciele Kola Terenowego Nr 12

Koło terenowe nr 14 w Stalowej Woli

Zebranie założycielskie odbyło się 8.04.2011.

Przewodniczącym koła został Andrzej Olendzki.

Kontakt:

ckp.olendzki@poczta.onet.pl

Centrum Edukacji Zawodowej

ul. E. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

Członkowie założyciele Kola Terenowego Nr 14

Koło nr 15 w Montrealu i Koło nr 16 w Chicago

Podczas zjazdu absolwentów 25 sierpnia 2011r.w Montrealu, Koło Absolwentów w Ameryce zostało podzielone na Koło nr 15 z siedzibą w Montrealu oraz na Koło nr 16 z siedzibą w Chicago.

Prezesami kół zostali : Michał Korwin Szymanowski i Henryk Słowiński. Obecnie obowiązki prezesa pełnią Andrzej Bącal i Jacek Litwin

Koło nr 17 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na spotkaniu organizacyjnym 20 października 2011r. prezesem koła został Wojciech Lisiecki, , absolwent Wydziału Metalurgicznego 1986, dyrektor techniczny Huty Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Członkowie założyciele Kola Terenowego Nr 17

Koło nr 18 w firmie MASKPOL w Konieczkach

12 grudnia 2011 w firmie Maskpol w Konieczkach zostało utworzonekoło terenowe. Prezesem został Krzysztof Dędek.

Członkowie założyciele Kola Terenowego Nr 18

W dniu stycznia 2012r. W siedzibie Oczyszczalni Ścieków „Warta” w Częstochowie odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z absolwentami PCz będącymi obecnie pracownikami Oczyszczalni. Po prezentacji struktury i władz stowarzyszenia miało miejsce utworzenie Terenowego Koła nr 19 SWPCz. Podczas spotkania wyłoniono Zarząd Koła i tak Prezesem Koła wybrano: P. Rafała Lewandowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu OŚ „Warta” S.A., sekretarzem P. Sławomira Królaka i skarbnikiem P. Ewelinę Balt.

Członkowie założyciele Kola Terenowego Nr 19
Koło nr 1 (od 2001r. do 2008r.)
Świętochłowice
Jerzy Pelczarski

Koło nr 1 (od 2008r.)
Świętochłowice
Henryka Maciejewska

Koło nr 2 (od 2003r.)
Warszawa
Stanisław Wójcik

Koło nr 3 (od 2004r.)
Zawiercie
Jerzy Rachtan

Koło nr 4 (od 2006r.)
Bełchatów
Jerzy Chruściel

Koło nr 5 (od 2006r.)
Częstochowa „Wulkan”
Janusz Zatoń

Koło nr 6 (od 2009r.)
Częstochowa „Impulso”
Jerzy Bojanek

Koło nr 7 (od 2009r.)
Częstochowa „Metal Union”
Włodzimierz Chwalba

Koło nr 8 (od 2009r.)
Sobuczyna
Jan Szyma

Koło nr 9 (od 2009r.)
Częstochowa Wodociągi
Tomasz Szczepanik

Koło nr 10 (od 2009r.)
„Kabex” Janów k. Częstochowy
Maria Bogunia

Koło nr 11 (od 2009r. do 2013r.)
Kozienice
Henryk Sobera

Koło nr 11 (od 2013r.)
Kozienice
Michał Wójcik

Koło nr 12 (od 2010r.)
Myszków
Andrzej Pluta

Koło nr 14 (od 2011r.)
Stalowa Wola
Andrzej Olendzki

Koło nr 15 (od 2011r.)
Montreal
Michał Korwin Szymanowski

Koło nr 15 (od 2011r.)
Montreal
p.o. Prezesa - Jacek Litwin

Koło nr 16 (od 2011r.)
Chicago
Henryk Słowiński

Koło nr 16 (od 2011r.)
Chicago
p.o. Prezesa - Andrzej Bącal

Koło nr 17 (od 2011r.)
Ostrowiec Świętokrzyski
Wojciech Lisiecki

Koło nr 18 (od 2011r.)
Konieczki „Makspol”
Krzysztof Dędek

Koło nr 19 (od 2012r.)
Częstochowa „Warta”
Rafał Lewandowski