Ulewicz Robert

Ulewicz Robert
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 1997

Po ukończeniu studiów na podjął pracę w Katedrze Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania. W celu uzupełnienia wykształcenia z zakresu zarzadzania ukończył studia magisterskie i uzyskał dodatkowy tytuł magistra w dyscyplinie ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu realizuje prace badawczo-rozwojowe z zakresu inżynierii materiałowej oraz zarządzania jakością i produkcją. Jest audytorem zintegrowanych systemów zarzadzania ( ISO 9001, PN-N 18001/OHSAS 18001, ISO 14001) oraz posiada uprawnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika zarządu ds. zintegrowanych systemów zarządzania w tym systemów BHP. Posiada uprawnienia eksperta SIMP w zakresie inżynierii materiałowej. W roku 2003 obronił pracę doktorską a 2009 roku po uzyskaniu stopnia dra habilitowanego został zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji. Po uzyskaniu tytułu profesora wypromował trzy prace doktorskie. W roku 2015 został powołany na dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach oraz Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, którego obecnie jest prezesem. W roku 2014 był jednym z inicjatorów powołania do życia czasopisma naukowego Archiwum Inżynierii Produkcji (Production Engineering Archives) oraz Zeszytów naukowych Quality Production Improvement. W roku 2012 został powołany na pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na Politechnice Częstochowskiej. Jest członkiem stowarzyszeń między innymi Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Jest autorem lub współautorem około 300 publikacji naukowych.