Zebranie członków Klubu 2013

Zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego
w Hotelu „Stok” w Wiśle, 27 września 2013

Jak każdego roku we wrześniu, zgodnie z tradycją, odbyło się spotkanie członków Klubu w Wiśle, w hotelu STOK w którym uczestniczyli wszyscy chętni absolwenci Politechniki Częstochowskiej wraz z osobami towarzyszącymi. Przybyłych gości powitał wiceprezes Klubu i współwłaściciel hotelu Janusz Koclęga a zebranie poprowadził prezes klubu kol. Andrzej Szeląg. Powitał obecnych, gości i władze Politechniki Częstochowskiej. W tym roku na zebranie przybyli goście z prelekcjami na temat: Katarzyna Łazorko: ” Współpraca między Uczelniami i Absolwentami w USA i wybranych krajach Europy.”, Stanisław Kruszyński: „ Nowe formy działalności Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej”, Janusz Bartosz, prezes firmy Oze-Sun: Fotowoltaika w ramach Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).”, Krystian G. Szczepański , wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej: „ NFOŚiGW jako odnawialne źródło finansowania inwestycji ekologicznych”, Barbara Szczypiór, dyrektor Banku PKO SA w Częstochowie: „Oferta Banku PKO SA dla klientów biznesowych”.

Nowych członków Klubu przedstawił St. Kruszyński a wręczenia legitymacji członkowskich dokonał prezes Klubu i JM Rektor PCz. Następnie głos zabrała JM Rektor prof. Maria Nowicka-Skowron. Pani Rektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że dotychczasowa współpraca Stowarzyszenia i Uczelni jest bardzo owocna, obfituje w wiele imprez integrujących Uczelnię i absolwentów. Efekty tej współpracy służą Uczelni. Podkreśliła, że dotychczasowa współpraca Stowarzyszenia i Uczelni jest bardzo owocna, obfituje w wiele imprez integrujących Uczelnię i absolwentów. Efekty tej współpracy służą Uczelni. Dobrym pomysłem będzie powołanie oddziałów Stowarzyszenia na Wydziałach przy dziekanatach. Krajowa Rada Kwalifikacyjna wprowadziła też nowe kierunki kształcenia, zgodne z wymogami lokalnych rynków pracy. Uczelnia współpracuje z pracodawcami, dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb pracodawców. Dobrym rozwiązaniem są organizowane przez Klub staże i praktyki studenckie oraz stypendia, wiążące się potem z zatrudnieniem stypendysty. Podczas zebrania przedstawiono tegoroczną działalność Stowarzyszenia i Klubu. Kol. Stanisław Kruszyński przedstawił nowych członków Klubu a legitymacje klubowe wręczyli prezesi Klubu i Stowarzyszenia.

Firma Oze-Sun jest oficjalnym przedstawicielem na rejon Południa Polski producenta paneli fotowoltaicznych produkowanych w Polsce firmy - Selfa S.A. ,a w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznych współpracujemy z The Solar Company. Proponujekompleksowy zakres usług dla procesu inwestycyjnego związanego z budową systemów instalacji fotowoltanicznch, elektrowni słonecznych dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej. Urządzenia fotowoltaiczne charakteryzuje trwałość, niezawodność, prostota konstrukcji oraz obsługi. Zaletą instalacji fotowoltaicznej jest to, że może być budowana jako niezależny system od kilku watów do megawatów. Elektrownie słoneczne jako źródło energii odnawialnej są bezpieczne nie emitują hałasu nie zanieczyszczają środowiska. Głównymi celami stosowania instalacji fotowoltaicznych są: redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej obiektów poprzez jej produkcję, zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zapewnienie ciągłości pracy urządzeń w obszarach narażonych na częstą awaryjność w dostawie energii, wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Prezes Janusz Bartosz zapewnił, że firma zajmuje się wykonaniem w sposób całościowy: wykonuje prace przygotowawcze, pozyskanie terenu, ocenę niezbędnych parametrów, określenie systemu wsparcia, dofinansowanie OZE, analizę finansową i ekonomiczną projektu, kompleksową realizacją inwestycji, procedury formalno – prawne, nadzór nad eksploatacja instalacji (konserwacja, naprawa, wymiana).

Następnym prelegentem był Krystian G. Szczepański , wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Krajowego Systemu zielonych inwestycji (GIS). Głównym celem wdrażanych przez Narodowy Fundusz instrumentów finansowych jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe ze środków zagranicznych oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych. Efektem doświadczenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obsłudze środków Unii Europejskiej jest powierzenie Funduszowi roli Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. NFOŚiGW odpowiedzialny jest za absorpcję 5,035 mld euro w latach 2007-2013 głównie na zadania w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce wodnej, gospodarce odpadami, energetyce przyjaznej środowisku oraz zapewnienie współfinansowania dla projektów w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej. Nowym zadaniem NFOŚiGW jest wsparcie finansowe dla projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Narodowy Fundusz nie jest wyłącznie administratorem krajowych lub zagranicznych pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska. Fundusz aktywnie pomaga w przygotowywaniu projektów od strony merytorycznej, technicznej, koncepcyjnej i realizacyjnej. Odpowiadając na współczesne wyzwania sektora energetycznego, będącego w ścisłym związku z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, NFOŚiGW przyjął dwa priorytetowe kierunki działań. Kompleksowo wspiera inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) pochodzącej ze słońca, wiatru, wody, ziemi lub biomasy, a równolegle działa na rzecz poprawy efektywności energetycznej – począwszy od energochłonnych procesów przemysłowych, poprzez poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, a kończąc na rozwiązaniach dla polskich rodzin inwestujących w energooszczędne domy. Przedstawił programy dopłat, w skrócie w poniższej tabeli.

Cel
Program
Finansowanie
Beneficjenci
Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej 5.1. Część 3. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych Dopłata do 45% kapitału kredytu Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe
Opracowanie programów ochrony powietrza 5.2. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania Dotacja województwa
Działania inwestycyjne mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw 5.4. Efektywne wykorzystanie energii Część 2. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii przedsiębiorstw 12 konkurs Pożyczka do 75 % kosztów kwalifikowanych Przedsiębiorcy
Poprawa efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach (dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych) 5.4. Efektywne wykorzystanie energii Część 3. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego Osoby fizyczne
Opracowanie lub aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminach Priorytet IX POIiŚ*, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Min. 10 mln PLN Jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 5.3. System zielonych inwestycji GIS*
Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
/ VI konkurs /
Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych
Pożyczka do 60% kosztów kwalifikowanych
Podmioty użyteczności publicznej wymienione w programie

Następnym prelegentem była dr Katarzyna Łazorko z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Koordynator unijnego projektu GRUINTVIG CONCORDIA Cooperation, Need for Communication and Resumption of Dialogue in relations to Age-groups, który ma służyć międzynarodowemu dialogowi dotyczącemu relacji pomiędzy pokoleniami, a także dyskusji na temat sposobów pogłębiania relacji pomiędzy sektorem edukacji i sektorami zatrudnienia i rynkiem pracy. Przedstawiła wykład „Współpraca między uczelniami i absolwentami w USA i wybranych krajach Europy”

Problemy z którymi borykają się Koła Absolwentów za granicą to: niedocenianie ich znaczenia, uwikłanie członków w politykę, problem pracy po godzinach, postawa roszczeniowa absolwentów i partnerów, finansowanie działalności. Problemy stowarzyszeń absolwentów rozwiązywane są sposobami : karty rabatowe dla członków Stowarzyszenia, wspieranie mniej znanych a zasobnych absolwentów, kontakt po studiach – newsletter, strona www Stowarzyszenia, inicjatywy absolwentów wspierane i realizowane przez centrum promocji Uczelni, udostępnianie dla absolwentów biblioteki akademickiej. Ważne w pracy Stowarzyszeń są: czas, kontakty, lobbying, pieniądze, dobra opinia, oczekiwane wsparcie od absolwentów. Absolwenci pozyskiwani są już w szkołach średnich ( poszukiwanie powiązań z uczelnią, dni otwarte, letnie obozy AlumniCamps) a pierwsze relacje na studiach pomiędzy studentem a absolwentem nawiązywane są poprzez systemy stypendiów fundowanych, czasopismo, współpraca z rekrutacją. Struktura absolwenta na uczelniach w USA: Studenci (rozwijanie poczucia integracji z uczelnią, Kultura absolwentów, Kultura wolontariatu) Młodzi Absolwenci (wsparcie w karierze, kontakt , informacje online) Dojrzali Absolwenci (sieć profesjonalistów, sieć filantropów, kontynuacja nauki, praca w weekendy, drukowane informacje ) Absolwenci 50+ (sieć profesjonalistów: mentoring, sieć filantropów, kontynuacja nauki, drukowane informacje, kontakt, przywileje). Dyplom to „akcja” uczelni wyższej, absolwenci nie potrzebują nas – my ich potrzebujemy.

Następnie głos zabrała Barbara Szczypiór, dyrektor banku Pekao S.A. W interesie każdej mikro i małej firmy jest posiadanie dostępu do profesjonalnego doradztwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Bank Pekao S.A. oferuje doradztwo finansowe w zakresie doboru usług i produktów bankowych, świadczone przez wysoko wykwalifikowanych doradców. Profesjonalni doradcy dedykowani do obsługi mikro i małych firm pomagają określić obecne i przyszłe potrzeby finansowe, doradzają w doborze najlepszych produktów finansowych z oferty Banku, posiadają specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania finansami mikro i małych firm, znają specyfikę branży oraz profil firmy, którą się opiekują, dbają o czas i wygodę dostosowując termin, a nawet miejsce spotkania, do możliwości, posiadają wiedzę o dostępnych funduszach Unii Europejskiej oraz innych preferencyjnych źródłach finansowania. Zaprosiła do zapoznania się z ofertą Banku Pekao S.A. w zakresie Pakietów dla Firm, kart płatniczych, bankowości elektronicznej, finansowania bieżącego, finansowania inwestycji oraz leasingu.

Po zebraniu odbyła się biesiada z zespołem muzycznym Tyrolia Band. Biesiadę poprowadził kol. prof. Ryszard Budzik.

Następnego dnia do dyspozycji gości była szeroka oferta usług hotelowych: możliwość skorzystania z kręgielni, basenu krytego zbudowanego w technologii stali nierdzewnej z systemem dysz do hydromasaży oraz gejzerów wodnych, 2 jacuzzi, oraz strefy wellnes - 8 gabinetów m.in. sauny: sucha, infrared, biosauna – góralska , łaźnie: parowa, aromatyczna, wanna spa z hydromasażem, caldarium, prysznic wrażeń z koloroterapią, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa.Jakubas na Politechnice

11 kwietnia br. o godz. 12.00 w Sali WZ1 Wydziału Zarządzania odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Jakubasem, finansistą, absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika, byłym prezesem Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków PCz. Temat spotkania to "Sukcesy i porażki w tworzeniu grupy kapitałowej Multico".
W 1989 r. Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico. Na bazie tej Spółki powstała Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą m.in.dwie spółki z branży naprawy i modernizacji infrastruktury szynowej i taboru kolejowego - Grupa Newag S.A. oraz Feroco S.A, a także Energopol Warszawa S.A. prowadząca działalność w zakresie projektowania i budowy rurociągów do przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, Ipaco Sp. z o.o - branża odzieżowa, Wartico Invest Sp. z o.o. - spółka deweloperska, New Century Arts S.A. działająca w branży filmowej. Od 1999 r. Zbigniew Jakubas jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych i większościowym akcjonariuszem spółek tj. : Mennica Polska S.A. , Energopol Południe S.A, Polna S.A. Ponadto działa w ogólnopolskiej organizacji Polska Rada Biznesu, zrzeszającej biznesmenów, polityków i artystów.

Jakubas na Politechnice - reportaż w Telewizji Orion z dnia 12.04.2013

Zbigniew Jakubas jest jednym z najbogatszych i najbardziej znanych polskich inwestorów. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej na specjalności elektrotechnika. Posiada większościowy udział w holdingu Multico, którego jest prezesem. Wraz z rodziną kontroluje ponad połowę akcji giełdowej Mennicy i jest szefem rady nadzorczej tej spółki. Jest właścicielem przedsiębiorstwa odzieżowego Ipaco. Jest obecny w sektorze kolejowym poprzez spółki Newag oraz Feroco. Wielokrotnie angażował się w działalność medialną poprzez wydawanie takich czasopism jak „Życie Warszawy”, „Sukces” czy „Kurier Lubelski”. Posiada ponad 30% udziałów w spółce Energopol-Południe S.A. oraz udziały w wielu innych spółkach z różnych branż.

Zbigniew Jakubas: Prywatną działalnością zająłem się w zasadzie przez przypadek. Tuż po studiach na Politechnice Częstochowskiej, po których uzyskałem tytuł inżynierski, zacząłem wykładać w szkole zawodowej. Zarobki były tam jednak niskie – nieco ponad ówczesne 3000 zł (czyli wtedy około 35 USD). Tymczasem za wynajęty pokój płaciłem więcej, ponad 4000 zł. Gdyby nie zaprojektowane przeze mnie na studiach niewielkie urządzenie, na którym mogłem sobie dorobić, miałbym duży problem z budżetowaniem.

O zajęciu się przeze mnie prywatną działalnością przesądziło w zasadzie jedno przypadkowe spotkanie. Pewnego dnia, pod koniec lata w 1978 roku., jechałem do Warszawy z siedmioma tysiącami dolarów, które otrzymałem od moich rodziców na zakup mieszkania. Po drodze zatrzymałem się w szklarni, by kupić kwiaty dla mojej narzeczonej. Właścicielowi szklarni powodziło się nieźle – był posiadaczem dwóch dobrych samochodów, które stały pod domem. Ponieważ już wówczas chodził mi po głowie pomysł założenia sklepu odzieżowego, spytałem go o radę, na co mam przeznaczyć 7000 $, które mam przy sobie – czy kupić za nie mieszkanie i kontynuować pracę jako nauczyciel, czy też zaryzykować i założyć sklep. Właściciel szklarni odparł bez wahania, że jeśli założę własny biznes, to za rok za pieniądze z zysku będę mógł kupić nie tylko nowe mieszkanie, lecz także świetny samochód. Podziałało mi to na wyobraźnię – i mój pierwszy biznes, w postaci butiku na warszawskiej ulicy Tamka, stał się rzeczywistością. (http://www.gazetatrend.pl/artykuly/146-wywiad-ze-zbigniewem-jakubasem)