Zebranie członków Klubu 2009

Protokół z Zebrania Klubu Integracyjno-Promocyjnego
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w dniu 24 kwietnia, 2009 roku o godzinie 13.00 w sali Senatu Politechniki Częstochowskiej,
ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie

Galeria zdjęć

Obecni- wg listy obecności

Program zebrania

 1. Otwarcie zebrania i powitanie JM Rektor i członków Klubu.
 2. Przemówienie JM Rektor prof. Marii Nowickiej-Skowron.
 3. Wręczenie dyplomów za udział w Giełdzie Promocji Absolwentów z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009.
 4. Działalność Klubu i Stowarzyszenia w roku 2009
 5. Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej
 6. 60-lecie Politechniki Częstochowskiej
 7. Dyskusja

Zebranie otworzył i zebranych powitał JM Rektor i członków Klubu kol Zbigniew Jakubas- prezes Klubu.

Następnie przemówienie wygłosiła JM Rektor prof. Marii Nowickiej-Skowron. W swym wystąpieniu podkreśliła role absolwentów w życiu Uczelni , przedstawiła plany obchodów 60-Lecia PCz. Wręczyła także uroczyście dyplomy wszystkim wystawcom za udział w Giełdzie Promocji Absolwentów z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009.

Działalność Klubu i Stowarzyszenia w roku 2009 zreferował kol. S. Kruszyński.

Plany związane z organizacją następnej edycji Giełdy Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 przedstawił. kol. Jerzy Dobrowolski.

O planowanych działaniach z okazji 60-lecie Politechniki Częstochowskiej o udziale Klubu i Stowarzyszenia mówili: kol.J.W.Pilarczyk,kol. S.Kruszynski, kol. Janusz Miler, kol.Kazimierz Łyczko. Poruszyli następujące tematy:

 • planowany druk wydawnictwa okolicznościowego Stowarzyszenia i Klubu - historia, osiągnięcia i perspektywy. Jest to ważna pozycja, należy ocalić od zapomnienia zjazdy i działalność Koła Absolwentów od początku jego istnienia.
 • Wydawnictwa „Kto Kim" z okazji 60-lecia na Zjazd SWPCz, drugie wydanie planowane jest we wrześniu.
 • Spotkanie Absolwentów z Senatem i Władzami Uczelni w Filharmonii - 25.09.2009 (piątek),o godz.11
 • Odnowienie dyplomów Absolwentom Wydziału Budowy Maszyn, Wydziału Metalurgii i Wydziału Włókienniczego. Janusz Miller zauważył, że honorowanie pamiątkowymi Dyplomami najstarszych absolwentów jest powinnością Uczelni. Uhonorowanie tablicą pamiątkowa nieistniejącego Wydziału Włókienniczego i umieszczenie jej w głównym holu Uczelni jest także powinnością Uczelni i SWPCz.

Kol. J. Dobrowolski zaznaczył że zorganizowanie następnej GPA powinno być szeroko nagłośnione w mediach, przy dużym współudziale i przychylności Uczelni. Pokazanie produktów absolwentów promuje Uczelnie i zasili kasę SWPCz. Uczelnia powinna być instytucją, która powinna prezentować osiągnięcia i promować siebie przez osiągnięcia absolwentów.

Program Zjazdu Absolwentów

Spotkania na Wydziałach w Instytutach i Katedrach – 25.09.2009 (piątek) godz.16.00

Walny Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej - 26.09.2009 (sobota). Godz.11.00

Bal Absolwenta w Hali Polonia – 26.09.2009 (sobota) godz.20.00

Ustalono następny termin spotkania klubowego na 9/10 październik w hotelu „Wodnik” w Słoku k/ Bełchatowa.

W dyskusji:

 • Z. Jakubas zwrócił się do P. Rektor o przychylność w sprawie wyszukania dalszych absolwentów , którym się powiodło, niech oni sławią i promują Uczelnie.
 • G. Lipowski zaprosił zebranych na obchody jubileuszu 60-lecia NOT, będzie szereg imprez, dni techniki, prezentacja dorobku organizacji, pomoc we wdrożeniu nowych technologii przy współfinansowaniu ze środków unijnych.
 • P. Rektor zauważyła, że dobrym pomysłem byłoby połączenie wystaw dorobku PCz, SWPCz i NOT. Poprosiła o przysyłanie zapotrzebowania na praktyki dla studentów oraz ofert pracy dla nich.
 • Durlik- ogłosił, że firma Mostostal Zabrze przyjmie studentów na praktyki dyplomowe

Zebranych pożegnał kol. Z. Jakubas, przypominając o wieczornym spotkaniu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie na Wielkiej Gali "Absolwent Roku".


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Integracyjno-Promocyjnego
w dniu 9 października 2009 r. w Hotelu “Wodnik” w Słoku k.Bełchatowa.

Obecni:

Członkowie Klubu: wg listy obecności

Zaproszeni goście:

JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Marii Nowickiej-Skowron

Zebranie otworzył i przybyłych powitał prezes Zbigniew Jakubas. Przedstawił porządek zebrania.

Następnie głos zabrała prof. Maria Nowicka-Skowron, Rektor Politechniki Częstochowskiej. Gratulując prężnego działania członkom Klubu, złożyła życzenia dalszej owocnej działalności. Podkreśliła także ich duży udział w życiu społeczności akademickiej, (kontakt z uczelnią przy Absolwencie Roku, Zjeździe Absolwentów) zaangażowanie i wspieranie inicjatyw promujących Uczelnię (GPA, Muzeum Zabytków Techniki w Sielpi).

Głos zabrał także Tadeusz Wrona- prezydent miasta Częstochowa. Zapewnił o chęci pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, oraz złożył życzenia dalszej skutecznej działalności.

Informacje o obchodach Jubileuszu 60-lecia Politechniki Częstochowskiej przedstawił kol. Stanisław Kruszyński

Sprawozdanie z działalności Klubu w ostatniej kadencji odczytał prezes Z. Jakubas

Po dyskusji dokonano wyboru nowych władz klubu w następującym składzie:

Zarząd Klubu Integracyjno-Promocyjnego w kadencji 2009-2014

 1. Prezes – Andrzej Szeląg, pełnomocnik zarządu „Megadex-serwis” w Warszawie
  Wiceprezesi:
 2. Leszek Pustuł, właściciel firmy „Almet” w Częstochowie
 3. Jerzy Chruściel, prezes zarządu, dyrektor generalny „Energomontaż Północ Bełchatów” w Bełchatowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 4
 4. Elżbieta Bociąga, profesor PCz, dyrektor Instytutu Przetwórstwa Polimerów Zarządzania Produkcją na Wydz. Inż. Mechanicznej i Informatyki PCz
 5. Janusz Koclęga, wiceprezes zarządu firmy „ Konsorcjum Stali SA” w Warszawie
 6. Włodzimierz Chwalba, właściciel firmy „Metal Union” W Częstochowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 7
 7. Waldemar Płomiński, prezes zarządu, dyrektor generalny firmy „Elbest” w Bełchatowie
 8. Jerzy Dobrowolski, właściciel firmy „Dobrowolski”, Wschowa
 9. Jerzy Szkutnik, profesor PCz, Prorektor ds. Nauczania PCz
  Członkowie:
 10. Janusz Zatoń, właściciel odlewni żeliwa „Wulkan” w Częstochowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 5
 11. Mirosław Dobrut, wiceprezes zarządu ds. techniczno-inwestycyjnych „PGNiG SA” w Warszawie, członek zarządu Koła Terenowego SWPCz nr 2
 12. Zbigniew Bareła, prezes zarządu, dyrektor generalny firmy „Elmen” w Rogowcu k. Bełchatowa
 13. Marek Wróblewski, właściciel firmy „Marek” w Częstochowie
 14. Andrzej Durlik, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki „Mostostal Zabrze” Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
 15. Kazimierz Baka, współwłaściciel, prezes zarządu firmy „Fermot” w Skierniewicach
 16. Jerzy Bojanek, właściciel firmy „Impulso” w Częstochowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 6
 17. Bogusław Łyczba, współwłaściciel firmy „Wachelka-Łyczba” w Częstochowie
 18. Grzegorz Paluch, prezes zarządu, dyrektor generalny „Elterma” w Świebodzinie
 19. Mirosław Fidyk, właściciel firmy „Śląskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych” w Gliwicach


Zebranie Zarządu Klubu-Integracyjno Promocyjnego
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w dniu 16 grudnia (środa), 2009 godz.14.00
w firmie „Metal Union Sp.z.o.o” Częstochowa, ul. Żyzna 11 F

Obecni:

Członkowie zarządu Klubu - wg listy obecności

Goście - prezes SWPCz Jan W. Pilarczyk, dyrektor biura SWPCz Stanisław Kruszyński

Program zebrania

 1. Powitanie uczestników zebrania przez prezesa Metal Union kol. Włodzimierza Chwalbę
 2. Sprawozdanie z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu
 3. Podsumowanie imprez organizowanych przez SWPCz i KIP z okazji 60-lecia P.Cz
 4. Plan pracy na rok 2010 i podział zadań
 5. Wolne wnioski

Zebranych powitał gospodarz, Włodzimierz Chwalba. Pokazał gościom swój zakład, linie produkcyjne, przybliżył specyfikę produkcji profili stalowych.

Po powrocie na sale konferencyjną głos zabrał kol. Jerzy Szkutnik, który w imieniu J. M. Rektor PCz prof. Marii Nowickiej-Skowron przekazał życzenia świąteczne.

Sprawozdanie z obchodów 60-lecia odczytał kol. J. W. Pilarczyk - prezes Stowarzyszenia. Jako zobrazowanie tego sprawozdania został odtworzony film z tych uroczystości.

Kol. Andrzej Szeląg poprowadził zebranie, na początku którego przekazał nowe wytyczne Ministerstwa Oświaty, Ministra Nauki odnośnie wprowadzenia na każdej uczelni programu śledzenia losów absolwentów przez 5 lat od ukończenia studiów.

Kol. Jan.W. Pilarczyk odczytał nowe wytyczne, dodając, że otwiera to nowe pole współpracy pomiędzy Uczelnią i Stowarzyszeniem. Planowane jest utworzenie nowych kół terenowych na wydziałach Politechniki. Będą one miały większe możliwości działania przy współudziale dziekanów.

Kol. Leszek Pustuł przedstawił sytuację finansową Klubu i Stowarzyszenia, która po obchodach jubileuszu nie jest stabilna. Należy szybko podjąć działania mające na celu zdobycie funduszy na pokrycie zaległych zobowiązań.

Kol. Jerzy Dobrowolski przedstawił propozycję utworzenia komisji (zespołów) zarządu, zajmujących się konkretnymi działaniami, w celu usprawnienia pracy zarządu:

 • Komisja Finansowa (Zespół Finansowy), zajmująca się planowaniem budżetu, wydatkami w składzie: L.Pustuł, Andrzej Durlik,
 • Komisja Integracyjna (Zespół Integracji Klubowej), zajmująca się organizacja spotkań klubowych w składzie: Janusz Koclęga, Bogusław Łyczba, Elżbieta Bociąga, Waldemar Płomiński, Stanisław Kruszyński
 • Komisja Kontaktowa (Zespół ds. Kontaktów), zajmujący się szukaniem kontaktów w Polsce i na świecie z instytucjami i klubami podobnymi do naszego w składzie: Janusz Zatoń,
 • Komisja Promocyjna (Zespół ds. Promocji, Targów), zajmujący się organizacja wystaw, targów i szeroko rozumianej promocji członków Klubu, w składzie: Jerzy Dobrowolski, Grzegorz Paluch, Jerzy Bojanek, Mirosław Dobrut

Kol. J. Dobrowolski zaproponował aby wszyscy członkowie zarządu podpisali deklarację Członka Wspierającego.

Plan pracy na rok 2010 odczytał A. Szeląg. Wstępny plan przedstawia się następująco:

1. styczeń - I Zebranie Plenarne Zarządu
2. marzec - Mistrzostwa Narciarskie w Bełchatowie
3. kwiecień - Absolwent Roku 2009
4. maj - Rajd Samochodowy
5. maj - Spotkanie pod Kadzią
6. wrzesień - Spotkanie Klubu Integracyjnego
7. grudzień - II Zebranie Plenarne Zarządu

Ustalenia:

 1. Powołano 4 komisje zarządu
 2. Zdyscyplinowanie finansów, wysłanie monitów do wszystkich członków Klubu z przypomnieniem o wpłacie zaległej składki członkowskiej. Przed podjęciem decyzji finansowej należy zebrać oferty, a zatwierdzić wydatek może szef Komisji Finansowej wraz z całym zarządem klubu.
 3. Wszyscy członkowie zarządu powinni dać przykład i zadeklarować się jako Członek Wspierający Stowarzyszenia. Powinni także zobligować do tego jak najwięcej kolegów z klubu.
 4. Wydanie nowego Kto-kim w kwietniu. W związku z tym należy rozesłać zapytanie do członków klubu czy chcą aby ich sylwetki i firmy zostały zamieszczone w tym wydaniu, koszt 100 zł/os. Takie wpływy pozwolą sfinansować wydawnictwo.
 5. Na następnym zebraniu, zaplanowanym na koniec stycznia 2010 r, członkowie zarządu podadzą propozycje kandydatów na absolwenta roku, a także zadeklarują akces do komisji zarządu.

Na zakończenie prezes A. Szeląg złożył zebraniom serdeczne życzenia świąteczne.

Na tym zebranie zakończono.