Zjazd Absolwentów 2009

Walny Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

W sobotę 26 września 2009 roku w sali Klubu Politechnik odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Jego otwarcia dokonał prezes Zarządu Głównego prof. Jan W. Pilarczyk, witając wszystkich przybyłych, w tym władze Uczelni z panią rektor prof. Marią Nowicką-Skowron na czele. W Zjeździe uczestniczyło wg list obecności 217 członków Stowarzyszenia z kraju i zagranicy. Przewodniczącym obrad na wniosek prezesa został wybrany kol. Andrzej Szeląg, w skład prezydium powołano członków honorowych: Leopolda Jeziorskiego, Rościsława Juszczuka i Janusza Millera oraz prezesa J. W. Pilarczyka.

Podniosłym wydarzeniem było wręczenie, po raz drugi w historii, ustanowionych przez Stowarzyszenie pięć lat temu medali „Zasłużony Absolwent Politechniki Częstochowskiej”. Przyznaje je Zarząd Główny na wniosek kapituły, w skład której wchodzą dotychczasowi prezesi oraz członkowie honorowi. Przysługuje on absolwentom, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i mają za sobą uwieńczoną sukcesami działalność zawodową, a jednocześnie są związani ze Stowarzyszeniem, aktywni w środowisku wychowanków oraz cieszą się powszechnym uznaniem i szacunkiem.

Z okazji jubileuszu Politechniki uhonorowano 24 absolwentów wywodzących z 3 najstarszych wydziałów, którzy zapisali piękną kartę w historii Uczelni, bądź też mają godne uznania osiągnięcia w szeroko pojętej działalności inżynierskiej.

Oto ich nazwiska:

z Wydziału Budowy Maszyn: Władysław Gajewski, Monika Gierzyńska-Dolna, Józef Koszkul, Jerzy Kulik, Jacek Paciorkowski, Krystyna Woźniakiewicz- Hynek.

z Wydziału Metalurgicznego: Michał Bożek, Czesław Cichoń, Bogdan Golis, Stefania Strachura, Jerzy Wierzcholski, Henryk Zawartko.

z Wydziału Włókienniczego: Jadwiga Ćwiękowska, Halina Daniszewska, Jan Dur, Tymoteusz Gajda, Bogumił Jędryka, Maria Kulczycka – Lach, Barbara Pełka, Stanisław Stefaniak, Włodzimierz Szczygielski.

Decyzją Zarządu Głównego medale te otrzymali również członkowie kapituły: Leopold Jeziorski, Rościsław Juszczuk i Janusz Miller.

W uroczystej części Zjazdu zabrała głos Pani Rektor, która wyraziła uznanie dla dotychczasowej działalności Stowarzyszenia i życzyła mu dalszych sukcesów w pracy dla dobra Uczelni i jej absolwentów. Serdeczne słowa pod adresem uczestników Zjazdu wraz z zapewnieniem o gotowości pomocy ze strony władz miasta przekazał prezydent Tadeusz Wrona.

W części roboczej, po dokonaniu wyboru komisji zjazdowych, sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 1999-2009 przedstawił dyrektor biura Stanisław Kruszyński. Stowarzyszenie liczy 1380 członków, zrzeszonych w 10 kołach terenowych utworzonych na terenie Polski, a także Ameryki Północnej. W ramach Stowarzyszenia działa Klub Integracyjno-Promocyjny oraz Klub Ochrony Zabytków Techniki. Organizowane są cykliczne imprezy: konkurs „Absolwent Roku”, giełdy promocji absolwentów, spotkania pod kadzią, rajdy samochodowe, mistrzostwa narciarskie. Bogata jest działalność wydawnicza obejmująca pozycje książkowe i albumowe. Z okazji jubileuszu 60-lecia Uczelni zostały przygotowane, wydrukowane i rozdane uczestnikom Zjazdu 2 książki: „Kto-kim w KIP SWPCz” oraz „Działalność Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej”. Ponadto Stowarzyszenie przyczyniło się do wydania książek: „60 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” oraz „Politechnika Częstochowska 1999-2009” (autor A. Gąsiorski).

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. W. Jeziorska, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium.

W dyskusji głos zabrali goście z zagranicy: założycielka koła SWPCz, zrzeszającego 25 absolwentów naszej Uczelni pracujących w Ameryce Północnej, Maria Wójck-Rubin oraz „Absolwent Ambasador Roku 2002” Michał Korwin-Szymanowski, którzy podzielili się swymi doświadczeniami oraz przekazali na ręce prezesa cenne pamiątki. Przemawiali również: prezes Bractwa Żubrów Tomasz Krakowian oraz Tadeusz Tarnowski, który apelował o reaktywowanie w Politechnice Izby Tradycji.

Po przegłosowaniu propozycji dotyczących zmian w statucie, przyjęciu ordynacji wyborczej oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną pięcioletnią kadencję, obejmującą lata 2009-2014.

Na wniosek Komisji Wyborczej w głosowaniu jawnym prezesem Stowarzyszenia wybrano ponownie prof. Jana W. Pilarczyka.

Natomiast w skład Zarządu weszli: Zbigniew Bareła, Elżbieta Bociąga, Jerzy Chruściel, Zofia Dziewiątkowska, Zbigniew Jakubas, Michał Korwin – Szymanowski, Stanisław Kruszyński, Grzegorz Lipowski, Elżbieta Łabuda, Kazimierz Łyczko, Marek Nita, Leszek Pustuł, Marek Rabenda, Maciej Radziejowski, Henryk Słowiński, Andrzej Szeląg, Tomasz Tobiański.

Komisję Rewizyjną tworzą: Andrzej Gomoluch, Wanda Jeziorska, Joanna Telehojna.

Do Sądu Koleżeńskiego powołano Jarosława Borycę, Ryszarda Budzika, Romana Huszno, Jacka Paciorkowskiego.

W przyjętej przez Zjazd uchwale określono podstawowe kierunki działania Stowarzyszenia w najbliższych pięciu latach.

Janusz Miller