Absolwent Roku 2016ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ABSOLWENT ROKU 2016

Konkurs Absolwent Roku organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej zagościł na stałe w najważniejszych wydarzeniach środowiska akademickiego i społeczności Częstochowy.

12 maja 2017 roku na Politechnice Częstochowskiej odbyło się spotkanie laureatów konkursu Absolwent Roku w latach 2000-2015, posiedzenie Kapituły konkursu oraz zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z udziałem władz Uczelni oraz miasta.

W posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, przewodniczący Kapituły, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej mgr inż. Andrzej Szeląg, sekretarz Kapituły dr inż. Marek Rabenda oraz laureaci konkursu z poprzednich lat. Obecnie Kapituła liczy 28 członków.

Zgodnie z regulaminem konkursu członkowie Kapituły przeprowadzili głosowanie tajne. Absolwentem Roku 2016 został Adam Sikorski – absolwent Wydziału Zarządzania z 2015 roku. Zaszczytny tytuł Absolwenta Ambasadora 2016 roku przypadł Piotrowi Lempie – absolwentowi Wydziału Zarządzania z 2001 roku.

Ponieważ organizatorzy dbają również o kulturalny charakter uroczystości, wzorem ubiegłych lat, XVI Wielka Gala Absolwent Roku 2016 odbyła się 12 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wielką Galę rozpoczął wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dr inż. Stanisław Kruszyński, który powitał przybyłych na uroczystość. Szczególne słowa powitania skierował do prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i wiceprezydenta miasta Częstochowy Jarosława Marszałka. Powitał także JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola wraz z małżonką i pozostałych przedstawicieli władz Uczelni. Słowa powitania skierował również do Kolegi Janusza Millera – członka honorowego Stowarzyszenia Wychowanków oraz do sponsorów 16 edycji konkursu: Zbigniewa Jakubasa, Krzysztofa Dędka, Ryszarda Szczuki i Krzysztofa Kubary.

Serdeczne słowa powitania skierował także do laureatów poprzednich edycji konkursu i wszystkich przybyłych na uroczystość.

Stanisław Kruszyński podziękował też członkom Komitetu Organizacyjnego za zorganizowanie tegorocznej uroczystości: Markowi Rabendzie, Dorocie Boratyńskiej, Katarzynie Kałużko, Michałowi i Jakubowi Michalikom.

Następnie poinformował, iż Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki przyznał dyplomy za szczególne zasługi. Otrzymali je:

 • 1996 rok – Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego
 • 2000 rok – Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej
 • 2005 rok – Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego
 • 2013 rok – Złoty Medal za zasługi dla Obronności Kraju

Wyróżnionym absolwentom naszej Uczelni dyplomy wręczył przewodniczący Kapituły prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk.

Dalej spotkanie poprowadził sekretarz Kapituły dr inż. Marek Rabenda.

Od 2001 roku wielu wychowanków Politechniki Częstochowskiej było nominowanych do tego zaszczytnego tytułu, wielu otrzymało dyplomy i statuetki, wielu sławiącym imię Uczelni w świecie przyznano także tytuł Absolwenta Ambasadora.

Osobami nominowanymi do tytułu Absolwent Roku 2016 oraz Absolwent Ambasador Roku 2016 byli:

 • Piotr Dobosz - absolwent Wydziału Zarządzania z 2003 roku,
 • Tomasz Konfederak - absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1994 roku,
 • Piotr Lempa - absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku,
 • Paweł Militowski - absolwent Wydziału Budownictwa z 2004 roku,
 • Dariusz Piekarski - absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1991 roku,
 • Mariusz Sikora - absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku,
 • Adam Sikorski – absolwent Wydziału Zarządzania z 2015 roku,
 • Artur Skrzyński – absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1994 roku,
 • Marcin Szczuka – absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku,
 • Mariusz Zyngier – absolwent Wydziału Elektrycznego z 1992 roku.

Prezentowane sylwetki nominowanych, a zwłaszcza ich drogi do osiągnięcia spektakularnych sukcesów w kraju i poza jego granicami to doskonały przykład dla młodych ludzi stojących na progu zawodowych karier. To także wzór do naśladowania i świadczenia na rzecz Politechniki Częstochowskiej.

Zasady konkursu są niezmienne od lat. Wszyscy nominowani otrzymali dyplomy, które wręczyli Kolega Zbigniew Jakubas i Kolega Krzysztof Dędek. Corocznie nagradzane są miejsca I, II i III, a laureaci II i III miejsca otrzymują pamiątkowe statuetki.

Po wręczeniu dyplomów wszystkim nominowanym sekretarz Marek Rabenda ogłosił wyniki tajnych obrad Kapituły.

Trzecie miejsce w konkursie Absolwent Roku 2016 zajął Piotr Dobosz - absolwent Wydziału Zarządzania z 2003 roku, któremu statuetkę wręczył laureat trzeciego miejsca konkursu z ubiegłego roku Kolega Zbisław Janikowski.

Drugie miejsce w konkursie Absolwent Roku 2016 zajął Mariusz Zyngier - absolwent Wydziału Elektrycznego z 1992 roku. Statuetkę wręczył laureat drugiego miejsca konkursu z 2015 roku Kolega Maciej Orzechowski.

Laureatem konkursu Absolwent Roku 2016 został Adam Sikorski – absolwent Wydziału Zarządzania z 2015 roku, a dyplom spisany „na wołowej skórze” oraz statuetkę wręczył zwycięzcy Mariusz Puto - zdobywca tytułu Absolwent Roku 2015.

Absolwentem Ambasadorem Roku 2016 został Piotr Lempa - absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku.

Po wręczeniu dyplomów i statuetek laureaci konkursu dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich sukcesu. Pięknymi słowami „mnie nie uczono mówić, mnie uczono śpiewać” i krótkim występem wokalnym podziękował Absolwent Ambasador Roku 2016 Piotr Lempa – światowej sławy śpiewak-solista.

Zabierając głos prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, podkreślił, że jako absolwent Politechniki Częstochowskiej, swoje najlepsze lata spędził w naszej Uczelni i niech to będzie najlepszą rekomendacją. Szczególną radość sprawia działalność Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, które, organizując wiele imprez, w tym przede wszystkim konkurs Absolwent Roku, sprawia, że ich uczestnicy mogą się spotkać, lepiej poznać, sławić na całym niemal świecie imię naszej Alma Mater. Sukces każdego absolwenta to sukces Politechniki Częstochowskiej. Prezydent zapewnił także, że władze Urzędu Miasta będą jak najlepiej współpracować z władzami Uczelni i dążyć do tego, by nowi absolwenci godnie zajmowali miejsca dotychczasowych laureatów konkursu.

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol stwierdził, że bardzo cenne dla Uczelni jest to, że nasi absolwenci są bardzo wysoko oceniani w różnych rankingach. Jest to powód do dumy dla nas wszystkich i jeden z najważniejszych aspektów służących promocji Politechniki Częstochowskiej.

Jesteśmy uczelnią techniczno-ekonomiczną, kształcącą nie tylko inżynierów i ekonomistów, ale ludzi wszechstronnie uzdolnionych, czego dowodem są dzisiejsi i wcześniejsi laureaci posiadający różne kompetencje, jakich wymaga się od ludzi wykształconych.

JM Rektor zapewnił, że władze Uczelni dokładają wszelkich starań, by jej mury opuszczali wszechstronnie wykształceni absolwenci. Podziękował także władzom miasta za pomoci wsparcie, jakie udzielają Politechnice Częstochowskiej, w tym przede wszystkim jej promocję oraz bogate wyposażenie laboratoriów.

JM Rektor skierował słowa podziękowania do Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej za mnóstwo cennych inicjatyw, deklarując równocześnie wszelką niezbędną pomoc w ich realizacji. Szczególnie serdecznie pogratulował prezesowi Stowarzyszenia prof. drowi hab. inż. Janowi W. Pilarczykowi.

Na zakończenie powiedział, że wszyscy powinniśmy być dumni z nominowanych przez 16 lat i laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu Absolwent Roku, życząc kolejnych sukcesów oraz realizacji planów.

W części artystycznej uczestnicy XVI Wielkiej Gali Absolwent Roku 2016 mieli okazję obejrzeć spektakl liryczno-satyryczny „Nie tylko kobieta” w wykonaniu aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wieczorem w restauracji Astoria odbył się kolejny Bal Absolwenta, a oprawę muzyczną przygotował zespół „Capri New Beat” z Krakowa.